۰۶ خرداد ۱۳۹۷

وکیل انحصار وراثت بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند. آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟ اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟ میزان سهم الارث شوهر و یک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟...