حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسین
شیرمحمدی

محمدحسین
شیرمحمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اراک
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رقیـه
وکیلی

رقیـه
وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

هــادی
فرهمند

هــادی
فرهمند

وکیل دادگستری
وکیل قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمدحسین شیرمحمدیاراک0912884204008632780128ندارد
رقیه وکیلیتهران0912509719609125097196ندارد
هادی فرهمندکرمان0913399856603432224678ندارد
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

مطالبه دیه پرداختی توسط راننده مقصر از شرکت بیمه شخص ثالث رای بدوی در خصوص دعوی آقایان الف.م.، م.ع. و ح.م. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت 1- شرکت رجاء.2- شرکت بیمه الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت تضامنی خسارت حادثه ریلی مورخ 19/2/1383 ایستگاه شور به افق مشهد به مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی که متعاقباً وکیل خواهان‌ها خواست...

عدم نفوذ توافق سلب حق ادعای زیاندیده علیه بیمه گر به لحاظ وجود قواعد آمره بیمه رای بدوی در خصوص دعوی خواهان‌ها ع. و چ. با وکالت الف. به طرفیت خواندگان شرکت سهامی بیمه البرز با مدیریت م. و صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی ایران دایر بر ابطال سند رسمی شماره 168780 – 2/4/88 و الزام خواندگان به پرداخت دیه و ارش و سایر خسارات مندرج در دادنامه شماره 618 مورخ 27/7/89 له موکلین معادل 35/5 دیه کامل ...

مصادیق تخلفات رانندگی حادثه ساز رای بدوی در خصوص دعوی شرکت بیمه... به طرفیت آقای ن.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/4 ریال به شرح دادخواست تقدیمی‌دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب گزارش افسر کاردان فنی خوانده در اثر انجام تخلف رانندگی حادثه ساز مقصر حادثه شناخته شده و مطابق ماده 5 قانون بیمه اجباری و ماده 8 آیین‌نامه اجرائی آن شرکت‌های بیمه در صورتی‌که علت اصلی و...