حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسین
شیرمحمدی

محمدحسین
شیرمحمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اراک
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رقیـه
وکیلی

رقیـه
وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

هــادی
فرهمند

هــادی
فرهمند

وکیل دادگستری
وکیل قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمدحسین شیرمحمدیاراک0912884204008632780128ندارد
رقیه وکیلیتهران0912509719609125097196ندارد
هادی فرهمندکرمان0913399856603432224678ندارد
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان رای بدوی خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/...

دعوی تسلیم ملک (مبیع) قبل از انتقال رسمی مبیع رای بدوی در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.ع. و آقای ع.م. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ق.ح. و به طرفیت بانک پ. دایر به الزام خوانده اول به تمهید مقدمات لازم و فک رهن از ملک در تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران به انضمام محکومیت خوانده به...

اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی 23042/88 واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه...

عدم پرداخت ثمن بعد از انجام بیع رای بدوی در خصوص اتهام آقای ح. فرزند سلام س. دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه 4تهران، مشتمل بر:گزارش واصله و تحقیقات معموله، اعلام شکایت آقای ع.ع. با وکالت بعدی خانم ر. و مستند تقدیمی رسید امانی، اظهارات شهود، نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور در جلسه دادرسی و یا ارسال هرگونه لایح...

دعوی فسخ یا ابطال عقد شرط طرح دعوای استرداد مبیع رای بدوی در خصوص‌ دعوی‌ ح.‌ز. با وکالت‌ ع.م. و م.‌پ. به‌ طرفیت‌ م.‌ن. به‌ خواستة‌ استرداد یک دستگاه‌ خودرو سواری‌ پراید و مطالبة‌ اجرت‌المثل‌ ایام‌ تصرف‌ با عنایت‌ به‌ مندرجات‌ پرونده‌ با اعلام‌ اینکه‌ [خوانده با] قولنامه‌ صوری‌ در تاریخ‌ 21/8/87 با اکراه‌ خواهان‌ از بابت‌ تضمین‌ استرداد مال‌ مسروقه‌ در دعوی‌ کیفری‌ از ید خواهان‌ خارج‌ نم...

دعوای فک پلاک خودرو رای بدوی در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فک پلاک خودرو به شماره انتظامی... دادگاه باتوجه به اینکه پلاک خودرو جز لاینفک خودرو بوده و چنانچه خواهان بخواهد پلاک مزبور که مدعی است بنام وی است [فک نماید] از طریق الزام به تنظیم سند میسور خواهد بود و با این کیفیت دعوی موکد قابلیت استماع نداشته لذا مستنداًبه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعل...

عدم پذیرش عذر وجود مشکلات ثبتی و شهرداری برای الزام به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد رای بدوی در خصوص دعوی خانم ل.ع. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال رسمی سند قطعی یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره 121376/2395 موضوع مبایعه‌نامه شماره 809433 مورخه 18/5/90 دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با عنایت به قولنامه فوق‏ال...

دعوی تنفیذ انفساخ عقد رای بدوی در خصوص دعوی 1- آقای ف.م. فرزند الف. 2- خانم ف.ک. فرزند ن. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خواندگان ب.ف. و غیره به خواسته الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع 2- الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان هر یک از خواسته‌ها مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده ردیف اول بر اساس قرارداد عادی پیش فروش مور...

دعوی تسلیم ملک به استناد سند عادی رای بدوی در خصوص دعوی آقای ر.الف. فرزند ر. با وکالت آقای م.و . به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م.ذ. فرزند ع.2- الف.ح. فرزند ع. 3- م.ح. 4- ع.ح. 5- ل.ح. 6- ن.ح. 7- ع.ح. 8- ش.ح. 9- ش.ح. 10- س.ج. 11- م.ن. به خواسته محکومیت خواندگان به تسلیم و تحویل یک دستگاه آپارتمان به مساحت 220 متر مربع واقع در طبقه هشتم واحد شمال غربی پلاک ثبتی 74/1 بخش 11 تهران مقوم به پنج...

لزوم طرح دعوی تقابل طلب برای عدم تحویل مبیعی که انتقال رسمی یافته رای بدوی در خصوص دعوی م.ض. با وکالت آقای ش.ک. و آقای ب.ق. به طرفیت 1- خانم الف.ب. 2- خانم ف.ف. به خواسته الزام خواندگان به رفع تصرف و خلع ید از ملک موکل و خسارت قانونی مقوم به 000/000/51 ریال به استناد اظهارنامه و رونوشت سند مالکیت خوانده ردیف اول اظهار داشته ملک با وجود مستأجر به خواهان فروخته شده است برای تنظیم سند مقرر...