حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
ابوطالب اصغری جیرهنده گیلان 09113321550 01332238491 asghry.blogfa.com
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت[ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش‏دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبای...

رد دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت آقای ر.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع مورد معامله به استثناء ثمنیه اعیانی پلاک 849/67 بخش 11 تهران و تحویل مبیع و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1/1/1390 به بعد و خسارات دادرسی. اولاً در خصوص خواسته ردیف یکم نظر ...

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. ن. م) فرزند (م.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیت خانم‏ها و آقایان 1- (ب. ف.) فرزند (م.) با وکالت آقای (م. الف. د) 2- (ح. ح. ز. ض.) 3- (الف. م. د.) 4-(ط. ق. د.) 5- (ف.) 6-(ز.) 7- (ز.) 8- (ش.) 9- (م.) 10- (ل.) نام خانوادگی همگی (م.) فرزندان (الف.) به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر 1- تکمیل و...

اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان ع. و م. و س. و م. و ه. و خ. همگی ه. و ف.م. با وکالت ج.ج. و م.ز. به طرفیت خوانده دعوی الف.ن. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات جزء پلاک ثبتی115308/3 و پاسخ استعلام ثبتی شماره2353 مورخ 28/1/91 اداره ثبت جنوب غرب تهران؛ نظربه اینکه رابطه حقوقی طرفین...

استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزامات آن رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم ل.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ر.الف. و خانم ش.ت. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم‌ها 1-م.ر. 2- ف.الف. 3- م.ع. 4- ع.س. 5- ب.د. 6- ح.ت. مبنی بر اخذ پایانکار و اخذ مفاصا حساب دارایی و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و پرداخت عوارض نوسازی و جریمه‌ها و اخذ مفاصا حساب شهرداری و تهیه کلیه مقدمات تنظیم سند رسمی و الزام به ...

آثار توقیف مال غیر منقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن رای بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف) توقف عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 64629 مطروحه در اجرای احکام و متعاقب آن ابطال عملیات اجرائی. ب) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان قطعه دوم پلاک ثبتی شماره 1402/37...

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت رای بدوی در خصوص دعوی الف.ف. به طرفیت م.ص. و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 4836 و 30506 و 30507 فرعی از 88 اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 64...