حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت رای بدوی در خصوص دعوی الف.ف. به طرفیت م.ص. و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 4836 و 30506 و 30507 فرعی از 88 اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 64...

اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان ع. و م. و س. و م. و ه. و خ. همگی ه. و ف.م. با وکالت ج.ج. و م.ز. به طرفیت خوانده دعوی الف.ن. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات جزء پلاک ثبتی115308/3 و پاسخ استعلام ثبتی شماره2353 مورخ 28/1/91 اداره ثبت جنوب غرب تهران؛ نظربه اینکه رابطه حقوقی طرفین...

استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزامات آن رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم ل.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ر.الف. و خانم ش.ت. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم‌ها 1-م.ر. 2- ف.الف. 3- م.ع. 4- ع.س. 5- ب.د. 6- ح.ت. مبنی بر اخذ پایانکار و اخذ مفاصا حساب دارایی و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و پرداخت عوارض نوسازی و جریمه‌ها و اخذ مفاصا حساب شهرداری و تهیه کلیه مقدمات تنظیم سند رسمی و الزام به ...

رد دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت آقای ر.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع مورد معامله به استثناء ثمنیه اعیانی پلاک 849/67 بخش 11 تهران و تحویل مبیع و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1/1/1390 به بعد و خسارات دادرسی. اولاً در خصوص خواسته ردیف یکم نظر ...

آثار توقیف مال غیر منقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن رای بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف) توقف عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 64629 مطروحه در اجرای احکام و متعاقب آن ابطال عملیات اجرائی. ب) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان قطعه دوم پلاک ثبتی شماره 1402/37...

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. ن. م) فرزند (م.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیت خانم‏ها و آقایان 1- (ب. ف.) فرزند (م.) با وکالت آقای (م. الف. د) 2- (ح. ح. ز. ض.) 3- (الف. م. د.) 4-(ط. ق. د.) 5- (ف.) 6-(ز.) 7- (ز.) 8- (ش.) 9- (م.) 10- (ل.) نام خانوادگی همگی (م.) فرزندان (الف.) به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر 1- تکمیل و...

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت[ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش‏دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبای...