حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسین
شیرمحمدی

محمدحسین
شیرمحمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اراک
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رقیـه
وکیلی

رقیـه
وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

هــادی
فرهمند

هــادی
فرهمند

وکیل دادگستری
وکیل قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمدحسین شیرمحمدیاراک0912884204008632780128ندارد
رقیه وکیلیتهران0912509719609125097196ندارد
هادی فرهمندکرمان0913399856603432224678ندارد
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

دعوی تنفیذ انفساخ عقد رای بدوی در خصوص دعوی 1- آقای ف.م. فرزند الف. 2- خانم ف.ک. فرزند ن. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خواندگان ب.ف. و غیره به خواسته الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع 2- الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان هر یک از خواسته‌ها مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده ردیف اول بر اساس قرارداد عادی پیش فروش مور...

تجدیدنظرخواهی تنها برای متضرر از حکم رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به اسامی 1- آقای م.م. و 2- آقای ع.م. با وکالت آقای س.ش. به طرفیت خوانده خانم س.ق. به خواسته صدور حکم بر تأیید فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ 28/7/89 به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و قرارداد الحاقی به شرح متن با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال، به این شرح که وکیل خواهان‌ها اعلام داشته که م...