حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

عدم تجویز دعوای انتقال اجاره تجاری به غیر توسط منتقل الیه رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان‌ها آقایان ع.ب. و الف.ت. و الف.ف. و ق.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان خانم ه. و آقایان ن. و ه. شهرت هر دو ش. و خانم ه.الف. و آقای س.م. و آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند سرقفلی و حق کسب و پیشه سه دانگ مربوط به دو باب مغازه و رستوران و کلیه خسا...

قانون حاکم بر رابطه استیجاری مشمول 1356 در پی انتقال منافع استیجاری به غیر در سال 1382 رای بدوی به تاریخ 16/9/89 آقایان ب.ی. و ج.ص. به وکالت از آقای م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای م.م. با وکالت بعدی آقایان م.الف و خ.ص. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری به علت انقضای مهلت اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این مبناست که مط...

انتقال منافع به غیربه وسیله اجرای واحد احکام مدنی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم (ن. ت.) به طرفیت خوانده آقای (م.) با وکالت آقای (س. ع. ق. م.) و خانم (س.ک.) به خواسته تنظیم سند رسمی قرارداد اجاره؛ بدین شرح که خواهان اظهار داشته: «اینجانب (ن. ت.) خواهان این دادخواست می‏باشم که در شهریور سال 85 یک باب سرقفلی مغازه‏ای از طریق اجرای احکام خانواده در قبال مهریه‏ام به نامم شده و در محضر قا...