حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
ابوطالب اصغری جیرهنده گیلان 09113321550 01332238491 asghry.blogfa.com
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

انتقال منافع به غیربه وسیله اجرای واحد احکام مدنی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم (ن. ت.) به طرفیت خوانده آقای (م.) با وکالت آقای (س. ع. ق. م.) و خانم (س.ک.) به خواسته تنظیم سند رسمی قرارداد اجاره؛ بدین شرح که خواهان اظهار داشته: «اینجانب (ن. ت.) خواهان این دادخواست می‏باشم که در شهریور سال 85 یک باب سرقفلی مغازه‏ای از طریق اجرای احکام خانواده در قبال مهریه‏ام به نامم شده و در محضر قا...

قانون حاکم بر رابطه استیجاری مشمول 1356 در پی انتقال منافع استیجاری به غیر در سال 1382 رای بدوی به تاریخ 16/9/89 آقایان ب.ی. و ج.ص. به وکالت از آقای م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای م.م. با وکالت بعدی آقایان م.الف و خ.ص. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری به علت انقضای مهلت اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این مبناست که مط...

عدم تجویز دعوای انتقال اجاره تجاری به غیر توسط منتقل الیه رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان‌ها آقایان ع.ب. و الف.ت. و الف.ف. و ق.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان خانم ه. و آقایان ن. و ه. شهرت هر دو ش. و خانم ه.الف. و آقای س.م. و آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند سرقفلی و حق کسب و پیشه سه دانگ مربوط به دو باب مغازه و رستوران و کلیه خسا...