وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

عنوان ثالث یا قائم مقام در دعوی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان 1- (م. پ.) 2- (گ. م.) با وکالت (س. ت.) به طرفیت خوانده 1- (الف. ش.) با وکالت خانم (ف. الف.) 2- (ع. ق.) 3- (د. ط.) 4- (و. ر.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 432 مورخه 23/5/86 صادره از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انتقال حصّۀ مشاعی به مساحت 5/1462 متر مربع از قطعه شمالی از قطعه اول پلاک ثبتی 217...