وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

ضرورت طرح شکایت توسط مالک رای بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 31/2/1390 خانم م.ر. فرزند م.، 35 ساله، آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ج.ک. متهم است به فروش مال غیر (کلاهبرداری) و أخذ مبلغ دو میلیارد ریال از شاکی به نام ک. با وکالت م. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی، خانم م.ر. تحت عنوان مالک پلاک ثبتی 80 فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک یک فرعی از ... اصلی ...

ترهین ملک فروخته شده رای بدوی در خصوص اتهام متهمین به اسامی 1ـ ع.الف.، 2ـ ح.الف.، 3ـ س.الف. جملگی فرزندان م.، 4ـ م.الف. فرزند م.، دایر به مشارکت در خیانت در امانت موضوع شکایت ف.ف.، ف.خ.، م.م.، ف.ت.، م.م.، ح.ج. و ح.ع. با وکالت ع.ک.، بدین توضیح که وکیل بیان می‌دارد که موکلین در سال 1385 اقدام به خرید پلاک ثبتی که به تعداد 9 دستگاه آپارتمان می‌باشد از متهمین نموده و مقرر شد که در تاریخ معی...

فروش مال تحت توقیف رای بدوی به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران آقای س. فرزند الف. 40 ساله که آقای ع. را به وکالت معرفی نموده است متهم است به ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم ف. ، ایجاد مزاحمت ملکی از طریق قفل زدن درب و ممانعت از ورود به ملک و ترهین و واگذاری ملک توقیف شده توسط محکمه (انتقال مال غیر) موضوع شکایت خانم ف.س. با وکالت آقای س.ذ. اولاً: در خصوص ایراد ضرب عمدی با...

فروش مال مشاعی رای بدوی در خصوص شکایت 1ـ سازمان زمین شهری استان تهران به نمایندگی آقای م.ع. فرزند م.، 2ـ خانم ص.ص. فرزند ع.، 67 ساله، اهل و مقیم تهران، علیه آقای م.ص. فرزند ی.، اهل و مقیم تهران، شغل تعویض روغن، دائر بر کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ 325 میلیون ریال مختصراً به این توضیح که متهم نامبرده با استفاده از وکالت‌نامه‌های ساختگی به شماره 121624 مورخ 14/5/1375 و 71239 مورخ 30/11/...

معاونت در انتقال مال غیر رای بدوی در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف امضاء زیر قرارداد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و ...

عدم شمول مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر رای بدوی در خصوص اتهام الف. فرزند ع.، 63 ساله، شغل دندان پزشکی، دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و آقای ح. فرزند ع.، 49 ساله، شغل آزاد دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (بیع نامه عادی) و انتقال مال غیر اولاً راجع به جعل و استفاده از سند مجعول چون موضوع مشمول مرور زمان تعقیب است به استناد ماده 173 و 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و...

فقدان سمت دادستان در تقاضای اعاده دادرسی خلاصه جریان پرونده به‌دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طی شکوائیه‌ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است از آقای ق.الف. به‌لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 متر مربع از پلاک 121 بخش 2 بهبهان به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کش...

فروش مال مشاعی رای بدوی درخصوص شکایت الف. فرزند ی. علیه الف. دائر بر فروش و انتقال مال غیر توجهأ به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکی که بیان داشته من یک واحد آپارتمان را سال 77 از آقای الف. قول‌نامه کردم و سال 84 که بیشتر وجه را که مبلغ هفت میلیون و دویست هزار تومان باشد را پرداخت کرده بودم و در دفترخانه شماره 14 سند به نام من منتقل گردیده و سه سال بعد متوجه شدم که ملک متعلق به آن...