حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

قائم مقامی در تقاضای تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر رای بدوی در خصوص دادخواست شهرداری به طرفیت خواندگان خانم ز.ع. و م.خ. و ن.الف. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول به تخلیه یک باب مغازه به دلیل انتقال به غیر محکومیت خواندگان ردیف دوم و سوم به رفع تصرف ازعین مستأجره با انضمام هزینه دادرسی و خسارات دادرسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محل با جلب نظر کارشناس مقوم به 11می...

دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری رای بدوی حاصل خواسته خواهان‌ها آقایان 1-م.م 2-ع.الف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقایان 1- ع. 2- ح. هر دو ح. 3- ع.ب.، دایر بر الزام خواندگان ردیف‌های اول و دوم به تنظیم سند رسمی تمدید اجاره با خواهان‌ها و اعلام مالکیت خواهان‌ها بر سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع جزء پلاک ثبتی 73 فرعی از 64 اصلی موضوع سند عادی فروش سرقفلی و ...

امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده رای بدوی در خصوص دعوی خانم (پ. س. ن.) به وکالت از خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خواندگان آقایان (ب. ع.) و (ر. الف. ع.) به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت (000/000/70) ریال بابت خسارت تصادف مورخ 4/9/90 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام د...

قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل رای بدوی درخصوص دعوی آقای (س. م. ع. ت.) با وکالت آقای (م.ت.) به طرفیت آقای (ن. الف. م.) به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه و فسخ اجاره‏نامه 1303-4/2/47 دفترخانه 281 تهران به جهت تغییر شغل مجاز با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی که وکیل خواهان توضیح داده است موکّل از تاریخ 3/12/88 مالک ملک شده و قبل از مالکیت موکّل، خوانده در زمان سابق ...