حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
ابوطالب اصغری جیرهنده گیلان 09113321550 01332238491 asghry.blogfa.com
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده رای بدوی در خصوص دعوی خانم (پ. س. ن.) به وکالت از خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خواندگان آقایان (ب. ع.) و (ر. الف. ع.) به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت (000/000/70) ریال بابت خسارت تصادف مورخ 4/9/90 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام د...

قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل رای بدوی درخصوص دعوی آقای (س. م. ع. ت.) با وکالت آقای (م.ت.) به طرفیت آقای (ن. الف. م.) به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه و فسخ اجاره‏نامه 1303-4/2/47 دفترخانه 281 تهران به جهت تغییر شغل مجاز با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی که وکیل خواهان توضیح داده است موکّل از تاریخ 3/12/88 مالک ملک شده و قبل از مالکیت موکّل، خوانده در زمان سابق ...

دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری رای بدوی حاصل خواسته خواهان‌ها آقایان 1-م.م 2-ع.الف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقایان 1- ع. 2- ح. هر دو ح. 3- ع.ب.، دایر بر الزام خواندگان ردیف‌های اول و دوم به تنظیم سند رسمی تمدید اجاره با خواهان‌ها و اعلام مالکیت خواهان‌ها بر سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع جزء پلاک ثبتی 73 فرعی از 64 اصلی موضوع سند عادی فروش سرقفلی و ...

قائم مقامی در تقاضای تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر رای بدوی در خصوص دادخواست شهرداری به طرفیت خواندگان خانم ز.ع. و م.خ. و ن.الف. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول به تخلیه یک باب مغازه به دلیل انتقال به غیر محکومیت خواندگان ردیف دوم و سوم به رفع تصرف ازعین مستأجره با انضمام هزینه دادرسی و خسارات دادرسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محل با جلب نظر کارشناس مقوم به 11می...