حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

طرف های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض انتقال بخشی از مبیع به ثالث رای بدوی در خصوص دعوی (الف.) فرزند (ر.) به وکالت (ح. ق.) به طرفیت (خ. ت.) فرزند (ی.الف.) به وکالت (م. ت.) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی 1109 فرعی از 79 اصلی و هزینۀ دادرسی و کلیّۀ خسارات قانونی بدین شرح که خواهان در طی دادخواست تقدیمی اظهار داشت...