حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

شرط استحقاق اجرت‌المثل برخی وراث نسبت به تصرف دیگر وراث رای بدوی دعوی خانم ف.م. فرزند م. با وکالت ج.الف. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1- م.م. 2- ز. 3- ز. 4- الف. 5- م. همگی م. به خواسته تنفیذ وصیت‏نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث از سوی خواندگان و تقسیم ماترک بر مبنای وصیت‏نامه رسمی با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد و دعوی م.م. فرزند م. به طرفیت 1- ف.م. با وکالت ج.الف. 2- الف.م. 3- م.م. به خو...

اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه رای بدوی در مورد دادخواست آقای (الف. ب.) با وکالت آقای (س. م.) به طرفیت آقایان و خانم‏ها (ف.) و (ف.) و (الف.) و (ل.) و (م.) و (ع. ب.) با نام خانوادگی (ب. الف.) و خانم (ر. ن.) به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم (غ.ب. الف.) به شرح دادخواست با این توضیح که اخراج ثلث در راستای اجرای وصیت نامه رسمی به شماره 54167 -12/2/67 می‏باشد با توجه به موضوع...

رد ترکه قبل از تصرف در آن رای بدوی در خصوص دعوی خانم (م. ق.) با وکالت آقای (ح. گ.) به طرفیت (ب. م.) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکت‏ها با احتساب هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله مقوّم به (000/000/51)‏ ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجراییه مذ...