حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

رد ترکه قبل از تصرف در آن رای بدوی در خصوص دعوی خانم (م. ق.) با وکالت آقای (ح. گ.) به طرفیت (ب. م.) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکت‏ها با احتساب هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله مقوّم به (000/000/51)‏ ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجراییه مذ...

اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه رای بدوی در مورد دادخواست آقای (الف. ب.) با وکالت آقای (س. م.) به طرفیت آقایان و خانم‏ها (ف.) و (ف.) و (الف.) و (ل.) و (م.) و (ع. ب.) با نام خانوادگی (ب. الف.) و خانم (ر. ن.) به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم (غ.ب. الف.) به شرح دادخواست با این توضیح که اخراج ثلث در راستای اجرای وصیت نامه رسمی به شماره 54167 -12/2/67 می‏باشد با توجه به موضوع...

شرط استحقاق اجرت‌المثل برخی وراث نسبت به تصرف دیگر وراث رای بدوی دعوی خانم ف.م. فرزند م. با وکالت ج.الف. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1- م.م. 2- ز. 3- ز. 4- الف. 5- م. همگی م. به خواسته تنفیذ وصیت‏نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث از سوی خواندگان و تقسیم ماترک بر مبنای وصیت‏نامه رسمی با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد و دعوی م.م. فرزند م. به طرفیت 1- ف.م. با وکالت ج.الف. 2- الف.م. 3- م.م. به خو...