حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

ارزش اثباتی یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم رای بدوی در خصوص اتهام آقایان 1 - ح.م. فرزند م. 2 - الف. م. فرزند م. 3 - م.ف. فرزند م. هر سه نفر دایر بر شرکت در سرقت مدارک و چک، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهمان، پاره نمودن تعداد پنج فقره چک های مختلف توسط متهم ردیف اول موجود در پرونده، صورت جلسه تحویل تعدادی مدارک به شاکی آقای غ.ف. م...