حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای اصفهان تلفن همراه وکیل: 09132100173تلفن دفتر (خط 1): 03132347458تلفن دفتر (خط 2): 03132347459نشانی دفتر وکالت: اصفهان- چهارراه جهاد (فلکه صارمیه)- جنب شرکت آبفا- ساختمان تجاری کیان- طبقه 4- واحد 111سوابق شغلی:وکالت در کلیه دعاوی اعم از حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و... ...

رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان رای بدوی خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/...

دعوی تسلیم ملک (مبیع) قبل از انتقال رسمی مبیع رای بدوی در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.ع. و آقای ع.م. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ق.ح. و به طرفیت بانک پ. دایر به الزام خوانده اول به تمهید مقدمات لازم و فک رهن از ملک در تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران به انضمام محکومیت خوانده به...

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت رای بدوی در خصوص دعوی الف.ف. به طرفیت م.ص. و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 4836 و 30506 و 30507 فرعی از 88 اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 64...

اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی 23042/88 واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه...

عدم پذیرش عذر وجود مشکلات ثبتی و شهرداری برای الزام به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد رای بدوی در خصوص دعوی خانم ل.ع. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال رسمی سند قطعی یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره 121376/2395 موضوع مبایعه‌نامه شماره 809433 مورخه 18/5/90 دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با عنایت به قولنامه فوق‏ال...

اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان ع. و م. و س. و م. و ه. و خ. همگی ه. و ف.م. با وکالت ج.ج. و م.ز. به طرفیت خوانده دعوی الف.ن. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات جزء پلاک ثبتی115308/3 و پاسخ استعلام ثبتی شماره2353 مورخ 28/1/91 اداره ثبت جنوب غرب تهران؛ نظربه اینکه رابطه حقوقی طرفین...

رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی رای بدوی در خصوص دعوی خانم ش.ر.فرزند م. به طرفیت 1- آقای م.ح. فرزند ح.2- خانم پ.الف. فرزند م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب کلیه هزینه‌های‌ دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورت‏مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی 488 فرعی از 3 اصلی بخش 10 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت...

استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزامات آن رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم ل.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ر.الف. و خانم ش.ت. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم‌ها 1-م.ر. 2- ف.الف. 3- م.ع. 4- ع.س. 5- ب.د. 6- ح.ت. مبنی بر اخذ پایانکار و اخذ مفاصا حساب دارایی و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و پرداخت عوارض نوسازی و جریمه‌ها و اخذ مفاصا حساب شهرداری و تهیه کلیه مقدمات تنظیم سند رسمی و الزام به ...

الزام به تحویل مبیع غیرمنقول رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ف.ص. به طرفیت آقایان ع.س. و م.س. مبنی بر تحویل مبیع موضوع قرارداد پیوست شده مورخه 27/4/89 که عبارت از یک باب آپارتمان طبقه سوم از پلاک ثبتی 63/1155 بخش 10 تهران است مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال توام با خسارت دادرسی با توجه به قرارداد اشاره شده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اینکه تحویل مبیع از توابع قانونی و عرفی معاملات محسوب می...