حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

رابطه دعوی الزام به ایفای تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی رای بدوی در خصوص دعوی ن.ب. به وکالت از ف.الف. به طرفیت ح.ع. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب برابر قرارداد فی‌مابین که وکیل خواهان همچنین ی.ن. وکیل بعدی خواهان مدعی گردیده‌اند خوانده برابر مبایعه‌نامه مورخه 24/2/90 متعهد به انتقال قطعی مورد معامله یک باب مغازه پلاک ثبتی 545...

الزام به تحویل مبیع غیرمنقول رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ف.ص. به طرفیت آقایان ع.س. و م.س. مبنی بر تحویل مبیع موضوع قرارداد پیوست شده مورخه 27/4/89 که عبارت از یک باب آپارتمان طبقه سوم از پلاک ثبتی 63/1155 بخش 10 تهران است مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال توام با خسارت دادرسی با توجه به قرارداد اشاره شده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اینکه تحویل مبیع از توابع قانونی و عرفی معاملات محسوب می...

نحوه الزام به اخذ مجوزی که باید توسط مراجع قانونی صادر شود رای بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکیل خواهان‌ها مبنی بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد شماره 6897 مورخ 26/2/1389 (اخذ جواز کسب جهت شغل اغذیه فروشی کبابی) با احتساب خسارات دادرسی مآلاً وارد می‌باشد زیرا قدر متیقن این است که خواندگان برابر قرارداد پیوست عرض‌حال تس...

رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان رای بدوی خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/...