حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

اقامتگاه زوجه ناشزه خلاصه جریان پرونده در تاریخ 7/5/1391 آقای الف.م. باوکالت آقای ع.الف. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به استناد تصویرهای اظهارنامه و رونوشت مصدق سند ازدواج شماره 17915-11/5/1381 حوزه ثبتی بناب دادخواستی به خواسته صدورحکم به تمکین عام و خاص از سوی زوجه به طرفیت خانم ز.د. به نشانی ... تقدیم و آقای وکیل خواهان اظهار می‌دارد طبق رونوشت مصدق سند ازدواج پیو...