وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

عدم تحقق افترا به صرف صدور قرار منع تعقیب رای بدوی در خصوص شکایت ژ. فرزند د. با وکالت آقای م. علیه همسرش الف. فرزند ج. با وکالت آقای ت. دایر بر فحاشی و افتراء و ترک نفقه و ایراد ضرب عمدی، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی شائبه شاکی وگزارش مأمورین و گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود در مرحله تحقیق و دفاعیات متهم و سایر دلایل و قراین موجود در پرونده، بزه انتسابی را ثابت و محرز تشخی...