حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

عدم رعایت شرایط شهادت نامه در دعوای اعسار رای بدوی درخصوص دعوی تقدیمی خواهان آقای (ح. پ.) فرزند (ی.) به طرفیت خوانده خانم ­(ز. ج.) فرزند (ع.) به خواسته اعسار و تقسیط محکومٌ­به (مهریه) نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست از جمله رونوشت دادنامه شماره 1618 در پرونده کلاسه 901136 صادره ازشعبه 250دادگاه خانواده یک و اجرائیه مبنی بر پرداخت محکومٌ­به، به میزان 312 سکه تمام بهارآزادی...

اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان شهرداری منطقه 5 به طرفیت خوانده (الف. ع.) به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه عنایتاً به محتویات پرونده و نظر به اینکه اساساً درخواست و تقاضای اعسار از هزینۀ دادرسی صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی­توانند درخواست اعسار از هزین...

عدم تفکیک بین اعسار و تقسیط رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ر. ر.) به طرفیت آقای (م. م.) به خواسته اعسار و تقسیط محکومٌ­به دادنامه شماره 8909972164400492 مورخ 24/7/1389صادره ازهمین شعبه . توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «این جانب که به موجب دادنامه پیوست به پرداخت محکومٌ­به در حق خواهان محکوم شده­ام با تقدیم استشهادیه و به تجویز ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی و ماده 19 آیین­ن...