حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی رای بدوی به تاریخ 13/10/1388 آقای الف.ه.ص. به وکالت از آقای و .ی.ا. دادخواستی به طرفیت 1- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی 2- هیات تجدیدنظر رسیدگی به اعتراضات آرای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 3- هیات عالی رسیدگی به تخلفات انتظامی ...

عدم صلاحیت محاکم عمومی برای اعتراض از آرای مراجع اختصاصی غیردادگستری رای بدوی در خصوص دعوی شرکت به طرفیت 1- ی.م. 2- اداره کار به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500174 مورخه 12/06/1390 صادرشده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 18/03/1390 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در او...