حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

عنوان ثالث یا قائم مقام در دعوی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان 1- (م. پ.) 2- (گ. م.) با وکالت (س. ت.) به طرفیت خوانده 1- (الف. ش.) با وکالت خانم (ف. الف.) 2- (ع. ق.) 3- (د. ط.) 4- (و. ر.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 432 مورخه 23/5/86 صادره از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انتقال حصّۀ مشاعی به مساحت 5/1462 متر مربع از قطعه شمالی از قطعه اول پلاک ثبتی 217...

اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. الف.) با وکالت آقای (ر. الف. ن.) به طرفیت خواندگان 1- آقای (م. ف. خ) با وکالت آقای (ع. ه. م.) 2- آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خوانده ردیف اول به عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارایۀ...

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم (ه. ل. ع.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ص. الف.) به طرفیت خواندگان خانم ( ز. ع.) فرزند (م.) و (ف.س.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ن. ق. ز.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی 1041 فرعی از 114 اصلی و سرقفلی مغازه واقع در بازار تهران سبزه میدان ...، موضوع پرونده اجرایی 89/236/315 خواهان در دادخ...

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض ثالث رای بدوی رای دادگاه تجدید نظر در این پرونده دادگاه محترم بدوی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران) بر اساس دادنامه های 1-شماره 878-26/7/90، 2-883-30/7/90 3-875-26/7/90 4-876-26/7/90، 5-881-30/7/90، 6-932-6/12/90، 7-917-9/8/90 در خصوص دعوی آقایان الف.ی الف.و غ.ر. و ک.ع. و ر.ک. و م.ر. و ح.ع. و ر.ک. به طرفیت ح.س. و ک.ح. و موقوفه م. ف. به‌تصدی اداره اوقاف شه...

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض ثالث رای بدوی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت فروشگاه‏های زنجیره‏ای رفاه به طرفیت ج.ع. نسبت به دادنامه شماره 697 مورخ 26/9/90 صادره از شعبه 83 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به مطالبه خسارت قرارداد تقلیل نسبی اجاره و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/200ریال مطالبه بند 4 ماده 5 قراردادبه‌عنوان افزایش سنو...

عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در صورت رد دعوی اصلی رای بدوی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص دادخواست خانم ش.ی. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت1- ح.ح. 2- الف.ک. 3- ع.الف. 4- م.ب. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 636 - 6/8/88 صادره در پرونده کلاسه 88/200 شعبه 36 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه به صراحت ماده420 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعتراض ثالث می‌بایست به دادگاهی که رأی قطعی مع...

ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی؛ حکم یا دستور رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای (ح. ص. ت.) با وکالت بعدی آقای (الف. ت. ف. ک.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ش.) با وکالت مع­الواسطه بعدی آقای (ف. ش.) حسب ]وکالت[ نامه محضری خوانده مزبور به خانم (گ. ت.) طی­نامه شماره 18335-31/3/89 تنظیمی در دفترخانه 911 تهران با تفویض حق انتخاب وکیل دادگستری) و آقای (ر. ص. ت.) فرزند (ح.) به خ...

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی رای بدوی دادخواست خانم (م. ع.‌ ز. د.) با وکالت آقای (و. ب. ف.) به طرفیت خانم (م. الف.) و آقای (ع. ر. ‌پ. الف) با وکالت آقای (ب. ن.) از خوانده ردیف دوم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک شماره 21/3352 بخش 3 تهران مخلص اظهارات وکیل معترض ثالث این است که موکل وی سه­دانگ مشاعی پلاک مذکور را در تاریخ 30/7/87 از خوانده ردیف د...