حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. ح.) و خانم (ر. ش.) با وکالت آقای (ع. م.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) به خواسته تأیید فسخ قولنامه مورخ 8/9/84 با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه عمدۀ اظهارات و ادعای مطروحه توسط وکیل خواهان­ها تکرار مطالبی است که تحت عنوان دادخواست تجدید نظر و لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه 88/566 شعبه 40 دادگ...

لزوم وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه رای بدوی در خصوص دعوی آقایان ( ج.ط.) و (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م.) فرزند (ح.) ساکن تهران، به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ح.) و (ش. ب.) که بعداً آقای (ن. ع.) و خانم (الف. م.) از جانب خوانده ردیف اول اعلام وکالت نموده به خواسته اثبات عقد هبه خواهان با خوانده ردیف اول در سال 1381 و در پی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی مقوّم به (000/0...

اعتبار امر مختومه و دعوای ابطال مستندات حکم صادره بر آن اساس رای بدوی در این پرونده ابتدا آقای (الف. خ.) با وکالت آقای (الف. الف.) دادخواستی را به طرفیت خواندگان آقایان (م. خ.) و (ح. خ.) به خواسته بطلان و بی­اعتباری مبایعه­نامه مؤخر مورخ 21/11/81 تنظیمی فیمابین خوانده اول در دفترخانه شماره 434 نسبت به 5/1 دانگ و مالاً الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال 5/1 مشاع از شش­دانگ پل...

حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه رای بدوی در خصوص دادخواست (م. ش.) فرزند (م.) با وکالت (ر. ر.) و (م.ر.) به طرفیت (و. ع.) به خواسته طلاق با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه،‌ وجود علقه زوجیّت دایم به سبب عقد نکاح دایم محرز و مسلم می­باشد. در مورد خواسته با توجه به اینکه در مورخه 26/10/90 در خصوص طلاق اظهار نظر شده و از نظر مقنن در خصوص موضوع رسیدگی شده اظهار نظر مجدّد فاق...

شرایط اعتبار امر مختومه رای بدوی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.پ. به طرفیت آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره 00493 مورخ 30/3/91 شعبه دوم دادگاه عمومی شهر قدس که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده مبنی بر بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی مورخ 27/12/88 نسبت به سه دانگ قطعه زمین به مساحت 218 متر مربع قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به مح...