حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

شرایط اعتبار امر مختومه رای بدوی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.پ. به طرفیت آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره 00493 مورخ 30/3/91 شعبه دوم دادگاه عمومی شهر قدس که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده مبنی بر بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی مورخ 27/12/88 نسبت به سه دانگ قطعه زمین به مساحت 218 متر مربع قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به مح...

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع. ح.) و خانم (ر. ش.) با وکالت آقای (ع. م.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) به خواسته تأیید فسخ قولنامه مورخ 8/9/84 با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه عمدۀ اظهارات و ادعای مطروحه توسط وکیل خواهان­ها تکرار مطالبی است که تحت عنوان دادخواست تجدید نظر و لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه 88/566 شعبه 40 دادگ...

لزوم وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه رای بدوی در خصوص دعوی آقایان ( ج.ط.) و (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م.) فرزند (ح.) ساکن تهران، به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ح.) و (ش. ب.) که بعداً آقای (ن. ع.) و خانم (الف. م.) از جانب خوانده ردیف اول اعلام وکالت نموده به خواسته اثبات عقد هبه خواهان با خوانده ردیف اول در سال 1381 و در پی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی مقوّم به (000/0...

اعتبار امر مختومه و دعوای ابطال مستندات حکم صادره بر آن اساس رای بدوی در این پرونده ابتدا آقای (الف. خ.) با وکالت آقای (الف. الف.) دادخواستی را به طرفیت خواندگان آقایان (م. خ.) و (ح. خ.) به خواسته بطلان و بی­اعتباری مبایعه­نامه مؤخر مورخ 21/11/81 تنظیمی فیمابین خوانده اول در دفترخانه شماره 434 نسبت به 5/1 دانگ و مالاً الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال 5/1 مشاع از شش­دانگ پل...

حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه رای بدوی در خصوص دادخواست (م. ش.) فرزند (م.) با وکالت (ر. ر.) و (م.ر.) به طرفیت (و. ع.) به خواسته طلاق با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه،‌ وجود علقه زوجیّت دایم به سبب عقد نکاح دایم محرز و مسلم می­باشد. در مورد خواسته با توجه به اینکه در مورخه 26/10/90 در خصوص طلاق اظهار نظر شده و از نظر مقنن در خصوص موضوع رسیدگی شده اظهار نظر مجدّد فاق...