حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم رای بدوی در مورد دادخواست آقای (ح. ی.) با وکالت آقای (م. ب.) به طرفیت بانو (ل. ع.) و (ب. ع.) و (الف. ی.) و (غ. د.) به خواسته تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم شماره 533-13/6/87 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه 87/41/136 به شرح دادخواست با این توضیح که محکومٌ لها در دادنامه مورد اشاره با اعمال حیله و تقلب موفق به اخذ محکومیت خواهان به تنظیم س...

عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا رای بدوی درخصوص دادخواست (م. الف.) با وکالت (ک. الف.) به طرفیت (ج. ز.) به خواسته الزام به تحویل مبیع تکمیلاً و خسارت تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه تحویل مبیع متفرع بر مالکیت خواهان از مجرای سند رسمی است که در ...

اعاده دادرسی نسبت به رأی داور رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ح.ص. با وکالت الف.گ. به طرفیت خوانده س.ت. به خواسته اعاده دادرسی، دادگاه نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی ممکن است و در مانحن‏فیه حکم از سوی دادگاه صادر نشده است و تنها با درخواست الف.ی. از طرفین پرونده کلاسه 890109 موضوع دادخواست تقدیمی تعیین داور بوده که دادگاه ...

تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف رای بدوی در خصوص دادخواست اعاده دادرسی خانم (ن. ی.) با وکالت آقایان (الف. پ.) و (ف.) نسبت به دادنامه شماره 900564-28/6/90 صادره از همین دادگاه به استناد بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به اینکه دادنامه­های مورد ادعای وکلای خواهان در دادگاه­های دیگری اصدار یافته­اند (شعبه محترم 211 دادگاه حقوقی و شعبه 35 دادگاه محترم تجدیدنظر) و نظر به ای...

عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای (ک.ک.) با وکالت آقایان (ک.خ.) و (م.پ.) به طرفیت خوانده آقای (ر.ن.) به خواسته اعاده دادرسی و درخواست تأخیر اجرای حکم . بدین شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: «عطف به دادنامه های 8600630010800080 مــــــــــــــــــــورخ 9/2/1386 و 8600630010801155 مورخ 11/12/1388 آن شعبه علیه موکل اینجانبان آقای (ک. ک.) لازم است...

تأثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی رای بدوی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.و . به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ص.الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 1615-8/5/90 لایحه شماره 1511-7/8/90 تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه رأی صادره از شورای حل اختلاف مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه خدشه و خللی به آن وارد نمی‌باشد ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در اجرای ماده 31 قا...

مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت آقای ر.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع مورد معامله به استثناء ثمنیه اعیانی پلاک 849/67 بخش 11 تهران و تحویل مبیع و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1/1/1390 به بعد و خسارات دادرسی. اولاً در خصوص خواسته ردیف یکم نظر ...

عدم حضور متهم در مراحل دادرسی خلاصه جریان پرونده به‌شرح مندرج در دادنامه شماره 9009972616401032 مورخ 3/10/1390 شعبه 104 دادگاه عمومی (جزائی) کرج آقای ع.ف. فرزند ن. شکایتی علیه آقای م.ح. فرزند ن. با وکالت آقایان و.ن. به اتهام فروش مال غیر مطرح و گفته است که در سال 91 یک واحد ساختمان به آدرس ... را برای متهم خریدیم بعد از مدتی نصف خانه را من خریدم ولی سند به نام ایشان بوده ایشان بارها وا...