۲۰ تیر ۱۳۹۸

باب اول – تجار و معاملات تجارتی

ماده 1 قانون تجارت

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.