وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

حق تغییر نام کوچک رای بدوی در خصوص دعوی آقای (م. خ.) به ولایت از فرزند صغیرش (ر. خ.) به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از (ر.) به (الف.) در سند سجلی شماره 4-67673-011 دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستنداً به تبصره یک ماده واحده از قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 دادگاه حکم به ‏رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‏نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، ...

حق تغییر نام کوچک رای بدوی درخصوص دعوی (خ. س.) فرزند (ش.) به طرفیت اداره ثبت احوال تهران، به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی به شماره 6219 از (خ.) به نام (ن.) بدین شرح که خواهان اعلام نموده از کودکی به نام (ن.) معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان اورا به همین نام صدا می‏زده‏اند، لذا تقاضای تغییر نام را در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان به وجود آورده، نموده است؛...