حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

حق انتخاب نام کوچک رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ت.ش. فرزند ع. به طرفیت اداره ثبت احوال با نمایندگی به خواسته صدور حکم مبنی بر تغییر نام از ت. به الف. با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاد اظهار داشته پس از تولدم پدر و مادرم نامم را ت. گذاشته و با همین نام برایم شناسنامه گرفته‌اند در حالی‌که از همان ابتدای تولد نزد فامیل و آشنایان به نام الف. نامیده شده و به همین نا...

حق تعیین نام توسط اولیاء طفل رای بدوی دعوی خواهان ب. ش. ولی قهری م.ش. با وکالت آقای ق.ص. به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تغییر نام از م. به الف. نظر به اشتهار وی به نام اخیرالذکر به دلالت استشهادیه تقدیمی و عدم دفاع مؤثر خوانده در خور پذیرش است علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون ثبت احوال دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به تغییر نام فرزند خواهان از م. به الف. در سند سجلی شم...

ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه رای بدوی در خصوص دعوی آقای الف.الف به طرفیت سازمان ثبت احوال مبنی بر اعتراض به تصمیم شماره 980/هـ/632/16 مورخ 7/11/90 هیأت حل اختلاف ثبت احوال و صدور حکم به ابطال آن و صدور حکم به الزام این سازمان بر صدور شناسنامه ایرانی به نام اینجانب خواهان که چنین اظهار داشتند به شرح مصرح در دادنامه شماره 870997020120...

ابطال سند سجلی به علت صدور برای دیگری و صدور شناسنامه جدید رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه 819 با تاریخ تولد 15/2/1359 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی 15/2/1361 به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تع...

شرط تغییر نام رای بدوی در خصوص دعوی آقای ح.م. فرزند ن. با وکالت آقای الف.ب. و خانم ف.م. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی به شماره 762 از ح. بنام ش. بدین شرح که خواهان اعلام نموده از کودکی بنام ش. معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان او را به همین نام صدا می‏زده اند لذا تقاضای تغییر نام در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان به و...

اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها رای بدوی در خصوص دعوی آقای ه.ب. به وکالت از خانم الف.ب. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام به تنظیم سند سجلی وتحویل شناسنامه، با التفات به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گواهی ثبت موالید و مصدق گواهی غسل تعمید و تولد خواهان و اینکه وی از پدر و مادر ایرانی الاصل بنامه‌ای آقای ه.ب. و خانم م.الف. در تهران متولد شد...

حق تغییر نام کوچک رای بدوی در خصوص دعوی خانم (ف. الف.) به طرفیت اداره ثبت احوال شهر تهران مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به اصلاح شناسنامه ازحیث تغییر نام از (ف.) به (الف. ف.) که چنین اظهار داشتند این جانب (ف. الف.) در مورخ 29/1/66 در شهر تهران متولد و با وجود آنکه از بدو تولد در بین وابستگان به (الف. ف.) مشهورم اما در سند سجلی نام (ف.) توسط والدین برای این جانب...

حق تغییر نام کوچک رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان (م. و. ج.) به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از (م.) به (پ.) در سند سجلی شماره 12109 دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه‏ای استناد نموده است هر چند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول در جامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل ایرانی می‏باشد و حق درخواست تغییر نام ا...

حق تغییر نام کوچک رای بدوی در خصوص دادخواست (ر. ح.) به طرفیت اداره ثبت احوال غرب تهران به خواسته تغییر نام در شنا‏‏سنامه شماره9103 توضیحاً اینکه خواهان اظهار کرده است ]از[ بدوتولد در بین اقوام وآشنایان و بستگان به نام (ر.) اشتهار داشته ولی در شناسنامه (ر. ث.) ]ثبت[ شده است و نظر به اینکه داشتن دو نام در زندگی روزمره برای وی باعث بروز مشکلاتی شده است لذا تقاضای امعان نظر نسبت به خواسته م...

حق تغییر نام کوچک رای بدوی در مورد دادخواست خانم (س. ز.) به وکالت از (م. م.) به طرفیت اداره ثبت احوال به‏خواسته تغییر نام از (م.) به (م. س) به‏شرح دادخواست با این توضیح که خواهان در محاورات فیمابین دوستان و آشنایان به (م. س) اشتهار دارد و بعضاً با نام (س.) مورد تخاطب واقع می‏شود و خواهان درج و افزایش (س.) بر نام شناسنامه‏ای خود شده است که با ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی خوانده مضبوط به شم...