حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت رای بدوی در مورد دادخواست آقای (ح. الف.) با وکالت آقای (ه. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 1058-27/8/86 صادره از این دادگاه و درخواست نقض حکم و نیز خواسته دیگر خواهان به طرفیت آقای (ع. الف.) به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چک-های موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیّۀ چ...

اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه رای بدوی آقای (ن. س.) با وکالت آقای (الف. ر.) و خانم (ل. ب.) وجه چک 760398- 3/11/83 به مبلغ (000/000/166) ریال را از خوانده (ر. غ.) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مطالبه کرده خوانده دفاع نموده است که وجه چک را بدهکار است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را قبول ندارد، زیرا از پرداخت آن امتناع نکرده بلکه ]خواهان[ به ...

ضمانت اسناد تجاری در ورقه جداگانه رای بدوی در خصوص دعوی (ف. خ.) به وکالت از خواهان (ع. ی.) به طرفیت خواندگان 1- (م. ی.) 2- (م. ی.) 3- (ط. م) 4- (ر. ب.) به خواسته مطالبه مبلغ (000/000/120) ریال موضوع سه فقره چک به شماره های 886812 ، 395803 و 395831 به عهده بانک س. و خسارات دادرسی و حق‏الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه به استناد فتوکپی مصدق چک‏ها و گواهی-نامه عدم پرداخت صادر از بانک محالٌ‏علیه...

شرط مطالبه وجه چک تضمینی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان (ح. ر.) با وکالت خانم (ه. ر.) به طرفیت خواندگان (ع. ش.) و(د. ش.) با وکالت آقای (م. ع.) دایر بر مطالبه مبلغ (000/000/320) ریال موضوع قرارداد مورخ 25/4/86 و چک شماره 700445/549 عهده بانک ص. با احتساب هزینۀ دادرسی، حق‏الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، و دعوی آقایان (ع.) و (د.) هردو (ش.) با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت آقای (ح. ر.)، مبنی بر تق...

ظهرنویسی اسناد تجاری رای بدوی در خصوص دعوی آقایی (ح. م.) به وکالت از آقای (ع. ه.) به طرفیت آقایان 1. (م. الف.) 2. (الف. ی.) به خواسته محکومیت خواندگان ‏به ‏پرداخت ‏دو ‏فقره چک به شماره‏های 072510 و 072511 عهده بانک م. جمعاً به مبلغ (000/300/9) تومان و نیز کلیّۀ خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینۀ دادرسی و حق‏الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با این شرح که «....خوانده ردیف اول 2 فقره چک ب...

عدم جواز استناد به جعلیت سند تجاری پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه رای بدوی در خصوص دعوی بانک (م.) ثبت شده به شماره 38077 با نمایندگی آقای (الف. پ.) به طرفیت آقایان 1- (ع. ک.) 2- (الف. ب.) 3- (ب. خ.) به خواسته الزام خواندگان به استرداد مبلغ (000/500/314/2) ریال از بابت استیفای ناروا مستند سه فقره چک جعلی ارایه‏شده به بانک (م.) به انضمام خسارت متعلقه و هزینۀ دادرسی و حق‏الزحمه ...

استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن رای بدوی در خصوص دعوی م.ق. با وکالت آقایان ع.ت. و ع.ر. به طرفیت م.ح. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/400 ریال وجه چک به شماره11024940 - 10/4/88 مبلغ 000/400/711 ریال عهده بانک پ. که بخشی از مبلغ مذکور را پرداخت نموده و الباقی را مدیون می‌باشد بدین شرح که خواهان با ارائه تصویر مصدق چک مذکور به انضمام گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌ٌعلیه با اعلام...

انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده رای بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ع.الف. با وکالت آقای ف.ق. به طرفیت خوانده آقای غ.ر. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان از بابت وجوه سه فقره چک پرداخت نشدنی به شماره‌های 680189 و 680193 و 680195 عهده بانک مسکن شعبه نارمک تهران به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و لایح...

رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار رای بدوی در خصوص دعوی شرکت ص. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای م. و آقایان م.الف. و ح.غ. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‏الوکاله نماینده حقوقی ماحصل خواسته این است که شرکت خوانده با مدیر عاملی وقت آقای م.الف. و امضاء ایشان دو فقره چک به شماره 786759 – 20/10/89 به مبلغ دویست و هفتاد و پ...

اثر اثبات خیانت در امانت نسبت به چک در وجه حامل نسبت به ثالث رای بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم ک.الف. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. ساکن اسلامشهر به طرفیت خوانده آقای الف.ن. با وکالت بعدی خانم م.الف. ساکن تهران به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 791663/004 به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده از جمله هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با این وصف که و...