حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

عدم شمول مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر رای بدوی در خصوص اتهام الف. فرزند ع.، 63 ساله، شغل دندان پزشکی، دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و آقای ح. فرزند ع.، 49 ساله، شغل آزاد دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (بیع نامه عادی) و انتقال مال غیر اولاً راجع به جعل و استفاده از سند مجعول چون موضوع مشمول مرور زمان تعقیب است به استناد ماده 173 و 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و...

تعدد معنوی اخذ گذرنامه ی غیر قانونی و ارائه اسناد خلاف واقع رای بدوی درخصوص اتهام آقای ف. فرزندج. دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً معاونت درجعل مشمول مرور زمان تعقیب می باشد و از زمان ارائه کارت حداقل پنج سال سپری شده است، بنابراین به استناد بند ب ماده 173و بند 6 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری قرار موق...

تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری رای بدوی در خصوص اتهام 1- آقای م. فرزند ح. 2- خانم س. مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و پاسخ استعلام از مخابرات و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهمین و سایرشواهد و قرائن موجود درپرونده بزه انتسابی ب...

ملاک تحقق جرم رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطابق کیفرخواست مورخ 06/04/1389 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران به شرح منعکس در پرونده و محتویات آن دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه اقدامات و تحقیقات به عمل آمده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین با توجه به این که متهم در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی نزد دادسرا و دادگاه منکر اتهام بوده و پاسخ است...

تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول رای بدوی درخصوص اتهام آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. دایر به جعل سه فقره چک به شماره چک‌های ... ، ... ، ... عهده بانک م. و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ش. به وکالت از آقای م. نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، کارشناسی صورت گرفته، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و اقرار صریح متهم در محکمه م...