حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول رای بدوی درخصوص اتهام آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. دایر به جعل سه فقره چک به شماره چک‌های ... ، ... ، ... عهده بانک م. و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ش. به وکالت از آقای م. نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، کارشناسی صورت گرفته، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و اقرار صریح متهم در محکمه م...

ملاک تحقق جرم رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطابق کیفرخواست مورخ 06/04/1389 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران به شرح منعکس در پرونده و محتویات آن دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه اقدامات و تحقیقات به عمل آمده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین با توجه به این که متهم در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی نزد دادسرا و دادگاه منکر اتهام بوده و پاسخ است...

تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری رای بدوی در خصوص اتهام 1- آقای م. فرزند ح. 2- خانم س. مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و پاسخ استعلام از مخابرات و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهمین و سایرشواهد و قرائن موجود درپرونده بزه انتسابی ب...

عدم شمول مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر رای بدوی در خصوص اتهام الف. فرزند ع.، 63 ساله، شغل دندان پزشکی، دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و آقای ح. فرزند ع.، 49 ساله، شغل آزاد دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (بیع نامه عادی) و انتقال مال غیر اولاً راجع به جعل و استفاده از سند مجعول چون موضوع مشمول مرور زمان تعقیب است به استناد ماده 173 و 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و...

تعدد معنوی اخذ گذرنامه ی غیر قانونی و ارائه اسناد خلاف واقع رای بدوی درخصوص اتهام آقای ف. فرزندج. دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً معاونت درجعل مشمول مرور زمان تعقیب می باشد و از زمان ارائه کارت حداقل پنج سال سپری شده است، بنابراین به استناد بند ب ماده 173و بند 6 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری قرار موق...