حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

پرداخت به عنوان اماره ایفاء تعهد رای بدوی در خصوص دعوی خواهان با وکالت (ح. الف.) از آقای (الف. د.) و خانم (ن. د.) به طرفیت خوانده (ز. م.) به خواسته تقسیم ترکه و دعوی تقابل خوانده دعوی اصلی با وکالت آقای (ج. ب.) به طرفیت خواهان‏های اصلی به [خواسته] الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 211 فرعی از 118 اصلی واقع در سرخ رود مازندران و دعوی ورود ثالث خانم (س. ن.) ...