حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد رای بدوی درخصوص دادخواست (ح. ه.) فرزند (ع.) به طرفیت (الف. ر. ح.) فرزند (س. ج.) به خواسته تجویز ازدواج مجدد با احتساب هزینۀ دادرسی خواهان اظهار داشته است، خوانده علی‏رغم صدور حکم تمکین و صدور اجرائیه حاضر به تمکین نمی‏باشد، لذا تقاضای صدور اجازه ازدواج دارم حدود( 000/500/3) ریال درآمد دارم؛ درآمد غیر از این ندارم و بایستی خانه سازمانی ...

سکوت در مورد ازدواج قبلی رای بدوی اتهام آقای ح. فرزند ش. به هویت پرونده مبنی بر فریب در ازدواج موضوع کیفرخواست مورخه 19/7/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارش مراجع ذی‌ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که طرفین با هم زن و شوهر مدت 5 سال است که دارای زندگی اشتراکی و زوج درحین ازدواج خود را مجرد معرفی و در ...

طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج خلاصه جریان پرونده برابر محتویات پرونده، خواهان خانم س.ک.فرزند الف.، 27 ساله، خانه‏دار، با وکالت خانم ف.ز. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه به طرفیّت خوانده دعوی همسرش آقای ی.الف. فرزند ح.، 26 ساله، شغل آزاد، به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه از سوی خوانده به خواهان و سوء معاشرت خوانده و اقدام وی به ازدواج مجدد بدون اجازه خواهان، تقاضا...