حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج خلاصه جریان پروندهبرابر محتویات پرونده، خواهان خانم س.ک.فرزند الف.، 27 ساله، خانه‏دار، با وکالت خانم ف.ز. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه به طرفیّت خوانده دعوی همسرش آقای ی.الف. فرزند ح.، 26 ساله، شغل آزاد، به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه از سوی خوانده به خواهان و سوء معاشرت خوانده و اقدام وی به ازدواج مجدد بدون اجازه خواهان، تقاضا...

سکوت در مورد ازدواج قبلی رای بدوی اتهام آقای ح. فرزند ش. به هویت پرونده مبنی بر فریب در ازدواج موضوع کیفرخواست مورخه 19/7/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارش مراجع ذی‌ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که طرفین با هم زن و شوهر مدت 5 سال است که دارای زندگی اشتراکی و زوج درحین ازدواج خود را مجرد معرفی و در ...

اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد رای بدوی درخصوص دادخواست (ح. ه.) فرزند (ع.) به طرفیت (الف. ر. ح.) فرزند (س. ج.) به خواسته تجویز ازدواج مجدد با احتساب هزینۀ دادرسی خواهان اظهار داشته است، خوانده علی‏رغم صدور حکم تمکین و صدور اجرائیه حاضر به تمکین نمی‏باشد، لذا تقاضای صدور اجازه ازدواج دارم حدود( 000/500/3) ریال درآمد دارم؛ درآمد غیر از این ندارم و بایستی خانه سازمانی ...