حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

شرایط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک رای بدوی در خصوص دعوی خواهان م.الف. به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 801-20/9/90 صادره از این دادگاه که به موجب آن فسخ قرارداد مشارکت مدنی 29/9/89 اعلام و دعوی آقای م.ب. مبنی بر تنظیم سند و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان در پروژه ساختمانی مردود اعلام می‌گردد معترض ثالث به استناد مبایعه‏نامه عادی پیش خرید 13/5/86 ت...