حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی رای بدوی در خصوص دعوی م.ن. به وکالت از 1- ع.م. 2- م.ب. به طرفیت غ.ق. به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی 105022/4476 واقع در بخش 7 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه پذیرش درخواست خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان‌ها بر مورد درخواست اعم از مالکیت عین یا منفعت بوده چون مطابق پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره 348-6/3/1391 مالکیت خواهان‌ه...

ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس جعل سند رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.الف. فرزند الف. ساکن تهران با وکالت آقای الف.م. فرزند ح. ساکن تهران به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- الف.م. 2-م. 3-م. 4-م. 5-ز. 6-ف. همگی نام خانوادگی الف. فرزندان الف. ساکنان تهران دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی یک دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی 11005/4730 بخش 6 تهران و به علاوه الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک دانگ از ش...

اصل تمکن بر پرداخت بدهی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه رای بدوی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ط. به طرفیت آقای الف.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 225 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطروحه از طرف خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به لحاظ عدم احراز ملائت خوانده تجدیدنظرخوانده نظر به محتویات...

مندرجات گواهی عدم حضور برای ادعای تخلف طرف دیگر بیع رسمی رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.ح. با وکالت ثانوی آقای م.ب. به طرفیت آقای ص.ز. به خواسته مطالبه 000/000/384 ریال خسارات تأخیر تأدیه و وجه التزام ناشی از مندرجات بند 9-4 مبایعه‌نامه مورخ 1/2/80 از تاریخ 25/12/81 لغایت 29/4/87 در اثنای رسیدگی خانم ش.ن. ضمن اعلام وکالت از شخص خوانده و ارائه وکالت‌نامه وارد جریان دادرسی شده و ...

صدور حکم یا قرار در صورت عجز از معرفی زمین موضوع قرار کارشناسی رای بدوی دعوی م.الف. با وکالت م.د. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران (هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در شهرستان تهران) صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور به شماره 1546 / ه مورخ 30/6/89 در خصوص پلاک ثبتی شماره 7982 فرعی از 88 اصلی بخش 11 تهران به انضمام خ...