حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

اقرار رای بدوی در خصوص شکایت آقای ع. با وکالت آقای ک. علیه آقایان 1ـ ح.ح. فرزند ق.، 82 ساله، 2ـ م.ق. فرزند ع.، 38 ساله، 3ـ م.ع. فرزند ح.، 30 ساله، دائر بر ردیف‌های اول و دوم: انتقال منافع ملک غیر نسبت به سهم آقای ع. به میزان یک دانگ از مغازه مورد اجاره مورخه 1/8/89 و ردیف سوم اجاره ملک غیر با علم و اطلاع از مالکیت شاکی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه ق...

علم قاضی رای بدوی در خصوص اتهام آقای د. فرزند ح. دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی. موضوع کیفرخواست شماره 2927 مورخ 18/11/90 صادره از دادسرای ناحیه یک تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه، گواهی‌های پزشکی قانونی، اظهارات گواهان و مطلعین بر وقوع درگیری‌های متعدد بین شاکی و متهم، دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر متهم در دادسرا و عدم حضور وی در دادگاه جهت تدارک دفاع، علی‌رغم ابلاغ وقت دادرسی‌ و سایر ...

ارزش اثباتی یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم رای بدوی در خصوص اتهام آقایان 1 - ح.م. فرزند م. 2 - الف. م. فرزند م. 3 - م.ف. فرزند م. هر سه نفر دایر بر شرکت در سرقت مدارک و چک، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهمان، پاره نمودن تعداد پنج فقره چک های مختلف توسط متهم ردیف اول موجود در پرونده، صورت جلسه تحویل تعدادی مدارک به شاکی آقای غ.ف. م...

شهادت رای بدوی در خصوص اتهام خانم الف. فرزند ش.، 26 ساله، خانه دار، متاهل و دارای سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه دائر بر سرقت مقرون به آزار اموال فرزندان خردسال شاکیان 1. ز. 2. س. شامل گوشواره و النگو نامبرده با مراجعه به منزل شاکی ردیف اول با بهانه یک لیوان آب وقتی دخترش را دید که النگو در دستش وجود دارد فوراً النگوها را درآورده و متواری شده و شاکی ردیف دوم اظهار داشت ساعت 30/16 دقی...

ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. 27 ساله – ایرانی و مسلمان و مجرد دارای یک فقره سابقه کیفری دایر به مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش مراجع انتظامی، شکایت شکات، شناسایی متهمین توسط شکات بدون هیچ‌گونه شک و شبهه، کیفرخواست صادر و ادله احصا شده در آنان، وجود عکسی از ...

ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. ، فرزند ع.، متولد 1373، مجرد، دایر به مباشرت در سرقت گردنبند شاکیه، خانم ر. در تاریخ 25/4/1390 دادگاه با عنایت به شکایت مطروح و چگونگی فرار متعاقبی و دستگیری متهم توسط مردم و مأمورین و اظهارات مقدماتی متهم و تحقیقات به عمل آمده در شعبه‌ی دوم بازپرسی ناحیه‌ی 29 دادسرای تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری از شعب...