وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347459www.estifa.ir
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

تحویل دادخواست تجدیدنظرخواهی به اداره پست رای بدوی در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پرورش شترمرغ و با مدیریت عامل آقای ع.ف. با وکالت ص.ب. از دادنامه شماره 218-23/3/1391 صادره در پرونده 89/182/448 این دادگاه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ع.ر. به شرح متن دادخواست و مستندات پیوست آن نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت می‌باشد لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عم...

ملاک زمانی در تقدیم دادخواست تجدید نظر به پست رای بدوی در خصوص‏تجدید نظر تجدید نظر خواهان آقای (م. ج.) اصالتاً و وکالتاً از طرف وراث: (الف.)، (ت.)، (الف.)، (ح.)، (م.) و(ج.)، همگی‏ به ‏نام خانوادگی (ج.) با وکالت آقای (الف. د.) به طرفیت تجدید نظر خواندگان (م.)، (ش.)، (ح.) و (ه.) همگی به نام خانوادگی (ع.) به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 8909972163400959 مورخ 30/11/89 ، نظر به این...