حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکالت رای بدوی در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی ق.ز. به طرفیت تجدیدنظرخوانده ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 900997022890093 کلاسه پرونده 88/29/89 نظر به اینکه درخواست وارده از جهت عدم ابطال تمبر مالیاتی ناقص تشخیص داده شده و اخطاریه رفع نقص صادر و به تاریخ 27/12/90 به تجدیدنظرخواه ابلاغ ولی در فرجه قانونی رفع نقص به عمل نیامده فلذا دادگاه مستنداً به ماده 345 قانون آیی...

اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت رای بدوی اولاً؛ در خصوص در خواست آقای (م. ت. ر.) به وکالت از آقای (م. ت. ر.) به طرفیت آقای (س.ع.) مبنی برصدور قرار تأمین خواسته موضوع یک فقره چک بلا محل به شماره و تار یخ 1293-98811237- 25/7/90 به مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به عدم تودیع وجه به عنوان خسارت احتمالی در مهلت تعیین شده و اعلام وکیل درعجز موکل وی از پ...