حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسین
شیرمحمدی

محمدحسین
شیرمحمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اراک
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رقیـه
وکیلی

رقیـه
وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

هــادی
فرهمند

هــادی
فرهمند

وکیل دادگستری
وکیل قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمدحسین شیرمحمدیاراک0912884204008632780128ندارد
رقیه وکیلیتهران0912509719609125097196ندارد
هادی فرهمندکرمان0913399856603432224678ندارد
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکالت رای بدوی در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی ق.ز. به طرفیت تجدیدنظرخوانده ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 900997022890093 کلاسه پرونده 88/29/89 نظر به اینکه درخواست وارده از جهت عدم ابطال تمبر مالیاتی ناقص تشخیص داده شده و اخطاریه رفع نقص صادر و به تاریخ 27/12/90 به تجدیدنظرخواه ابلاغ ولی در فرجه قانونی رفع نقص به عمل نیامده فلذا دادگاه مستنداً به ماده 345 قانون آیی...

اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت رای بدوی اولاً؛ در خصوص در خواست آقای (م. ت. ر.) به وکالت از آقای (م. ت. ر.) به طرفیت آقای (س.ع.) مبنی برصدور قرار تأمین خواسته موضوع یک فقره چک بلا محل به شماره و تار یخ 1293-98811237- 25/7/90 به مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به عدم تودیع وجه به عنوان خسارت احتمالی در مهلت تعیین شده و اعلام وکیل درعجز موکل وی از پ...