حقوق قانونی کارگران

 میزان حداق حقوق و مزایا : بخشنامه دستمزد ۱۳۹۱ بخشنامه حداقل دستمزد ۱۳۹۰ خلاصه بخشنامه حداقل دستمزد ۱۳۹۰   جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در مورد کارگران با قرارداد موقت بیشتر بخوانید