حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
ابوطالب اصغری جیرهنده گیلان 09113321550 01332238491 asghry.blogfa.com
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

عدم امکان اصلاح حکم اصلی در پی اعتراض ثالث رای بدوی در خصوص دعوی خانم م.ک. به طرفیت 1- خانم م.ر. 2- تعاونی مسکن نوسازی و تجهیز مدارس کشور به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 402-8700401-21/12/87 در پرونده کلاسه 216/870163 و 870192 حقوقی، (که اشتباهاً شماره دادنامه را 8700403 در دادخواست خود اعلام نموده است) بدین توضیح که طی قراردادی به شماره 286-ه/2 - 30/11/80 عضو تعاونی مسکن نوسازی ...

اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی 23042/88 واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه...