حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی رای بدوی در خصوص دادخواست خانم (ص. ن. ز.) با وکالت آقای (ر. الف. ز.) به طرفیت آقای (ح. م. ز.) با وکالت آقای (ع. ی. غ.) به خواسته مطالبه تا نصف از دارایی خوانده با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آنان آنچه که خواهان در تبیین خواسته بیان نموده، اجمالاً بدین شرح است که اواخر مهرماه سال 1390، ...

تفویض انتخاب داور سوم به دو داور اختصاصی توسط دادگاه رای بدوی در خصوص دعوی شرکت سهامی خاص با وکالت دکتر (م. ت. ز. الف.) به طرفیت (و. م. س.) و سی نفر دیگر از سهام‏داران همگی با وکالت دکتر (الف. ص. ن.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ 22018269 مورخ 6/3/88 نظر به اینکه مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه در قرارداد، شرط داوری قید شده باشد و داور مشخص نشده باشد (داوری مطلق) و در موق...

موارد صدور قرار عدم استماع دعوا رای بدوی در خصوص دعوی خانم (الف. ه.) و آقای (م. م.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ح. ع. خ.) به طرفیت 1- (و. ن.) 2- شرکت برق منطقه‏ای تهران، به خواسته مطالبه بهای یک دانگ مشاع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 287 فرعی از 126 اصلی بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی (هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله وکیل و غیره) مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال؛ توضیح اینکه به ش...

عدم تعیین داور توسط زوجین رای بدوی درخصوص دادخواست خانم (م. ح. ح.) به طرفیت آقای (ن. د. ز.) به خواسته طلاق، نظر به اینکه موضوع به داوری ارجاع گردیده و طرفین علی‏رغم ابلاغ قانونی، داور خود را معرفی نکرده‏اند و با توجه به اینکه رسیدگی و در نتیجه صدور حکم، بدون اخذ نظریه داور امکان پذیر نمی‏باشد، بنابراین دادگاه مستنداً به تبصرۀ دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 و ماده...

نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده رای بدوی درخصوص دادخواست خواهان خانم (ط. ج.) فرزند (ع.) شغل بازنشسته فرهنگی اهل و مقیم تهران به طرفیت خوانده آقای (م. ع.) فرزند (م.ت.) شغل آزاد اهل و مقیم تهران به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب عمدی، مختصراً خواهان چنین توضیح داده است که خوانده مبادرت به تخریب عمدی منزل شخصی این جانب نموده است و موضوع با طرح شکایت کیفری منتهی به صدور...