حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی رای بدوی در خصوص دادخواست خانم (ص. ن. ز.) با وکالت آقای (ر. الف. ز.) به طرفیت آقای (ح. م. ز.) با وکالت آقای (ع. ی. غ.) به خواسته مطالبه تا نصف از دارایی خوانده با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آنان آنچه که خواهان در تبیین خواسته بیان نموده، اجمالاً بدین شرح است که اواخر مهرماه سال 1390، ...

تفویض انتخاب داور سوم به دو داور اختصاصی توسط دادگاه رای بدوی در خصوص دعوی شرکت سهامی خاص با وکالت دکتر (م. ت. ز. الف.) به طرفیت (و. م. س.) و سی نفر دیگر از سهام‏داران همگی با وکالت دکتر (الف. ص. ن.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ 22018269 مورخ 6/3/88 نظر به اینکه مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه در قرارداد، شرط داوری قید شده باشد و داور مشخص نشده باشد (داوری مطلق) و در موق...

موارد صدور قرار عدم استماع دعوا رای بدوی در خصوص دعوی خانم (الف. ه.) و آقای (م. م.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ح. ع. خ.) به طرفیت 1- (و. ن.) 2- شرکت برق منطقه‏ای تهران، به خواسته مطالبه بهای یک دانگ مشاع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 287 فرعی از 126 اصلی بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی (هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله وکیل و غیره) مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال؛ توضیح اینکه به ش...

عدم تعیین داور توسط زوجین رای بدوی درخصوص دادخواست خانم (م. ح. ح.) به طرفیت آقای (ن. د. ز.) به خواسته طلاق، نظر به اینکه موضوع به داوری ارجاع گردیده و طرفین علی‏رغم ابلاغ قانونی، داور خود را معرفی نکرده‏اند و با توجه به اینکه رسیدگی و در نتیجه صدور حکم، بدون اخذ نظریه داور امکان پذیر نمی‏باشد، بنابراین دادگاه مستنداً به تبصرۀ دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 و ماده...

نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده رای بدوی درخصوص دادخواست خواهان خانم (ط. ج.) فرزند (ع.) شغل بازنشسته فرهنگی اهل و مقیم تهران به طرفیت خوانده آقای (م. ع.) فرزند (م.ت.) شغل آزاد اهل و مقیم تهران به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب عمدی، مختصراً خواهان چنین توضیح داده است که خوانده مبادرت به تخریب عمدی منزل شخصی این جانب نموده است و موضوع با طرح شکایت کیفری منتهی به صدور...