حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه رای بدوی در خصوص دادخواست (ف. ن. ن.) با وکالت (ف. گ. ص.) به طرفیت (م. م.) به خواسته مطالبه اجرت‏المثل 21سال زندگی با جلب نظر کارشناسی و به انضمام هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله وکیل با توجه به شرح دادخواست و با توجه به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی حاضر شده دلیل موجهی جهت اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه نداده است مبنی بر اینکه کارها به قصد عدم تبرع و ...

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ص. ن.) به طرفیت آقای (ع. ب.) با وکالت آقای (ک.ط.) به خواسته مطالبه اجرت‏المثل دوران زندگی مشترک فرزند مرحومش (م. ن.) به قائم مقامی وی و با استناد به صلح‏نامه رسمی شماره 79700-10/11/90 دفتر اسناد رسمی شماره 187، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه استحقاق اجرت‏المثل زوجه منوط به احراز مقدمات قانونی و شرعی این امور و ...

ملازمه تقاضای اجرت المثل شریک و منع او از تصرف در مال مشاع رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ر. الف.) وکیل دادگستری به وکالت از 1- آقای (ح. ذ.) 2- آقای (م. ذ.) 3- آقای (م. ذ.) هردو با وکالت مع‏الواسطه آقای (الف. ذ.) به طرفیت آقای (ق. ع. ج. ک.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‏المثل ایام تصرف به نسبت حق السهم خواهان‏ها به انضمام خسارات دادرسی و حق‏الوکاله وکیل موقّتاً مقوّم به (000/000/...

اصل تبرّعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه رای بدوی درخصوص دادخواست خواهان خانم (ف. ع. ز.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده آقای (م. م. پ.) فرزند (ج.) با وکالت آقای (م. س.) به خواسته مطالبه اجرت‏المثل ایام زوجیّت به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، موضوع خواسته استماع اظهارات خواهان، دفاعیات وکیل خوانده، مدارک ایداعی ازسوی طرفین، نظربه اینکه خواهان بعد از چندین سال از...

تنصیف دارایی زوج بعد از طلاق رای بدوی در خصوص دادخواست آقای (ف. ب.) فرزند (ع. الف.) 38 ساله با وکالت خانم (الف. ع.) به طرفیت همسرش خانم (م. ع. ن.) فرزند (ذ. الف.) 40 ساله به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با عنایت به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره 4857 مورخ 3/7/76 صادره از دفتر ازدواج شماره 68 و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و اظهارات آن...

میزان اجرت المثل پس از انقضا مدت اجاره در صورت عودت ندادن ودیعه پرداختی توسط موجر رای بدوی در خصوص دادخـواسـت خواهان ن.ر. با وکالت م.ر. به طرفیت خوانده پ.ق. با وکالت آقای الف.ب. به خواسته محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی 3205 فرعی از 6723 اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک 352 فرعی از اصلی مذکور قطعه 18 واقع در بخش 2 تهران و مطالبه اجرت‏المثل ایام تصرف از تاریخ 10/4/90 لغایت اجرای حکم ب...

اجرت المثل ایام زندگی مشترک خلاصه جریان پرونده این است که آقای م.ش. فرزند الف. دادخواستی به خواسته‏ی صدور گواهی عدم امکان سازش منضم به تصویر عقدنامه و شناسنامه به طرفیت خانم ز.ر. تقدیم و اظهار داشته که در تاریخ 18/1/87 به موجب عقدنامه پیوست صادره از دفتر ازدواج شماره 6 حوزه ثبت ازدواج دائم کرده ولی مراسم عروسی انجام نشده، حال با توجه به اختلافات پیش آمده و فقد توافق اخلاقی و سوء رفتار ...

عدم پرداخت اجرت المثل و نحله در فرض وجود شرط تنصیف خلاصه جریان پرونده آقای الف.س. به وکالت از آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ک. تسلیم دادگاه نموده و توضیح داده که خوانده همسر دائمی موکل است دارای یک فرزند مشترک پسر می‏باشند به علت عدم تفاهم اخلاقی و به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم، آقای ح.ر. به وکالت از زوجه به دادگاه معرفی شده است. درتاریخ...

عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت خلاصه جریان پرونده آقای م.ر. در تاریخ 19/8/89 دادخواستی با وکالت آقای ح. ر. به طرفیت خانم ص.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی بخش میامی تحت پرونده شماره 287/89 عهدهدار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 1633 مورخ 21/1/76 دفتر ازدواج شماره 35 ...

اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره رای بدوی در خصوص دعوی خواهان‌ها 1- م. 2- الف. هر دو د. با وکالت ک.س. به طرفیت شرکت فرش م. با مدیریت ع.د. و با وکالت ب.الف. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1/9/80 لغایت 2/5/89 به میزان 104 ماه با جلب نظر کارشناس با لحاظ خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، با این توضیح که در پلاک ثبتی به شماره 54114/6933 بخش دو تهران و شماره 39128/6933 ب...