وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی؛ حکم یا دستور رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای (ح. ص. ت.) با وکالت بعدی آقای (الف. ت. ف. ک.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ش.) با وکالت مع­الواسطه بعدی آقای (ف. ش.) حسب ]وکالت[ نامه محضری خوانده مزبور به خانم (گ. ت.) طی­نامه شماره 18335-31/3/89 تنظیمی در دفترخانه 911 تهران با تفویض حق انتخاب وکیل دادگستری) و آقای (ر. ص. ت.) فرزند (ح.) به خ...

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی رای بدوی دادخواست خانم (م. ع.‌ ز. د.) با وکالت آقای (و. ب. ف.) به طرفیت خانم (م. الف.) و آقای (ع. ر. ‌پ. الف) با وکالت آقای (ب. ن.) از خوانده ردیف دوم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک شماره 21/3352 بخش 3 تهران مخلص اظهارات وکیل معترض ثالث این است که موکل وی سه­دانگ مشاعی پلاک مذکور را در تاریخ 30/7/87 از خوانده ردیف د...

اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. الف.) با وکالت آقای (ر. الف. ن.) به طرفیت خواندگان 1- آقای (م. ف. خ) با وکالت آقای (ع. ه. م.) 2- آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خوانده ردیف اول به عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارایۀ...