حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ. م.) به خواسته احراز مالکیت خواهان نسبت به بالاخانۀ روی راهرو جزء پلاک ثبتی 826 و 837 بخش 8 تهران و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‏المثل ایاّم تصرّف از تاریخ 24/11/75 لغایت زمان اجرای حکم، طبق نظریه کارشناس و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره‏نامه رسمی...

دعوی خلع ید از سرقفلی و مورد اجاره رای بدوی در خصوص دادخواست آقای الف.ف. و خانم م.ت. به وکالت از خانم م.ع. به طرفیت آقایان ح. والف. هر دو ع. به خواسته صدور حکم به خلع ید خواندگان از سرقفلی یک باب مغازه تجاری با زیر زمین آن جزء پلاک ثبتی 1605 بخش 8 تهران و خسارات دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکلاء خواهان اظهار نمودند مورث طرفین مرحوم الف.ع. در تاریخ 24/2/79 فوت نموده و سرقفلی فوق موضوع...

قانون حاکم بر محل استیجاری درمانگاه رای بدوی در خصوص دعوی خواهان‌ها 1-د.ش. و 2-ح.ش.با وکالت د.ع.و س.ش.به طرفیت خوانده‌گان 1- ف.الف. با وکالت م.ج. و ب.ق.2- ر.الف. و 3- الف.الف. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره‌نامه رسمی 20353 مورخ 13/12/1362 به لحاظ انقضای مدت و پرداخت هزینه‌های‌ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و م...

انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی رای بدوی در خصوص‌ دعوی ‌(ع. ‌الف. ب.)‌ فرزند (ع.)‌ با وکالت ‌(ر.الف.) و (س. ح.‌ م. م. ع.)‌ به ‌طرفیت‌: 1- (ح.‌ ص.‌ الف.) باوکالت‌ (م.الف.) 2- (ه.‌) 3-( م.)‌ 4- (س.) 5-(م.) 6- (ش.)‌ 7- (ش.)،‌ همگی (و.‌ن.) 8- (و) 9- ( ب.‌ گ. م.) و (گ. ‌الف. ب. ر.گ. س.)‌ 10-(ی.‌ الف. ز.‌) 11- (الف. ع.‌ ن.‌) 12- (الف.‌) 13- (ش.‌ الف.‌) 14- (ف.‌الف.‌الف.ن.) به‌ خواستة‌ صدور حکم...

وحدت سرقفلی و حق کسب و پیشه و عدم تفکیک قانونی این دو رای بدوی در خصوص دادخواست 1-. آقای م.خ. 2- خانم ز.م. 3- آقای م.خ. 4- آقای م.خ. 5- آقای م.خ. 6- آقای م.خ. 7- آقای م.خ. 8- آقای م.خ. با وکالت آقای م.ط. به طرفیت آقای الف.ج. با وکالت آقای ر.ک. 2- آقای م.خ. 3- آقای ع.م. 4- آقای ص.خ. 5- آقای ع.م. 6- آقای ر.خ. با وکالت آقایان الف.م. و م.ح. به خواسته صدور حکم تخلیه مغازه به علت تجدید بنا از...

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه رای بدوی در خصوص دعوی آقای (م. ه. ج.) با وکالت آقای (س. ع. ح. ش.) و آقای (د. ف.) به طرفیت 1.آقای (ف. الف. م.) 2. آقای (ک. ر. س.) به خواسته تخلیه شش‏دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 3/32 بخش 11 تهران به جهت تخلف تغییر شغل مستأجرین به علاوه خسارت دادرسی، وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است : «خواندگان به موجب سند رسمی اجاره به شماره 51336 مورخ 23/5/58 ...

حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره علیرغم اقدام از طریق اداره ثبت خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 86/00114 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ع.ص. و خانم الف.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی مقوم به 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یکباب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 ف...

حق کسب و پیشه محل کار کارشناس رای بدوی در خصوص دعوی خواهان (م. الف.) به طرفیت (م. ص.) به خواسته تأدیه حق کسب و پیشه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوّم به (000/000/52) ریال با عنایت به اینکه ملک متنازعٌ‏فیه، مطروحه در ‏پرونده ‏استنادی ‏به ‏کلاسه 85/16/904 (82/16/103) دادگاه عمومی تهران، در واقع محلِ‏کارِ کارشناس رسمی دادگستری بوده که طی دادنامه شماره 113 مورخ 4/4/82 صادره از شعبه 16 ...

اجاره دادن ملک در حال مزایده رای بدوی در خصوص اتهام 1- آقای ع.ک. فرزند ع. 2- خانم الف.ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای ح. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره 2424 مورخ 28/9/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی و لوایح تقدیمی، مضموناً بیان داشته «... متهمین به وکالت از ناحیه آقای ش. ، با تنظ...

قائم مقامی در حق تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل رای بدوی درخصوص دعوی آقای (س. م. ع. ت.) با وکالت آقای (م.ت.) به طرفیت آقای (ن. الف. م.) به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه و فسخ اجاره‏نامه 1303-4/2/47 دفترخانه 281 تهران به جهت تغییر شغل مجاز با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی که وکیل خواهان توضیح داده است موکّل از تاریخ 3/12/88 مالک ملک شده و قبل از مالکیت موکّل، خوانده در زمان سابق ...