حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

قانون حاکم بر محل استیجاری درمانگاه رای بدوی در خصوص دعوی خواهان‌ها 1-د.ش. و 2-ح.ش.با وکالت د.ع.و س.ش.به طرفیت خوانده‌گان 1- ف.الف. با وکالت م.ج. و ب.ق.2- ر.الف. و 3- الف.الف. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره‌نامه رسمی 20353 مورخ 13/12/1362 به لحاظ انقضای مدت و پرداخت هزینه‌های‌ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و م...

انقطاع رابطه استیجاری رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ژ.ش. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته خلع ید از ملک مسکونی به پلاک ثبتی 5595/6974 واقع در بخش دو تهران با احتساب هزینه دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به ملک موصوف با استعلام از ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران محرز می‌باشد و حسب اظهارات گواهان تصرفات خوانده در ملک موصوف ثابت می‌باشد و نامبرد...

عدم تجویز دعوای انتقال اجاره تجاری به غیر توسط منتقل الیه رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان‌ها آقایان ع.ب. و الف.ت. و الف.ف. و ق.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان خانم ه. و آقایان ن. و ه. شهرت هر دو ش. و خانم ه.الف. و آقای س.م. و آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند سرقفلی و حق کسب و پیشه سه دانگ مربوط به دو باب مغازه و رستوران و کلیه خسا...

قانون حاکم بر رابطه استیجاری مشمول 1356 در پی انتقال منافع استیجاری به غیر در سال 1382 رای بدوی به تاریخ 16/9/89 آقایان ب.ی. و ج.ص. به وکالت از آقای م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای م.م. با وکالت بعدی آقایان م.الف و خ.ص. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری به علت انقضای مهلت اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این مبناست که مط...

تقاضای فروش سر قفلی به‌عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی رای بدوی در مورد دعوی آقای ق.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای س.ز. به خواسته 1- فروش سرقفلی مشاعی 2-اجرت‌المثل زمان عدم انتفاع تا زمان فروش هر کدام مقوم به پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال بدین توضیح که طبق دادنامه شماره 339-11/4/90 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران و طبق سند اجاره رسمی شماره 19372-2/9/87 دفتر اسناد رسمی شما...

نحوه اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان 1- الف. 2- ن. 3- خانم پ. همگی س. و 4 -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره 32 مورخ 22/1/1391 پرونده کلاسه 90-1131 شعبه 222 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می‌باشند. نامبردگان مطابق یک فقره ...

رد تقاضای قلع و قمع بنای غیر مجاز در محل کسب استیجاری رای بدوی در خصوص دعوی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقای ص.ح. به خواسته صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی اضافی به شرح متن دادخواست توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین خصوصاً دفاعیات خوانده در جلسه دادگاه و نظر به اینکه بین طرفین رابطه استیجاری برقرار بوده که قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بین آنان حا...

انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده رای بدوی آقایان ک. و ک.ح. با وکالت آقایان ب.م. و ه.م. به طرفیت ر.، ل.، م.، ع.، ح.، ع.، م.و ز. جملگی با شهرت خ.و ف.ز.که آقای ن.ش. به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند دعوای تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود صرف‌نظر از اینکه د...

مصداق تغییر شغل در مورد قرارداد اجاره محل کسب رای بدوی دعوی ع.غ. -غ.غ. -م.ج. با وکالت مع‌الواسطه الف.ز. 1- ح. و غیره عبارتست از تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی 13127/3 بخش 12 تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیربافی به مانتو فروشی به شرح دادخواست تکمیلی- نظر به اینکه موضوع تخلف تغییر شغل مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اطلاق ندارد و هر تغییر شغلی در واقع تخلف منتهی به فسخ و ...

عدم استماع دعوای ابطال دستور تخلیه مورد اجاره صادره از شورای حل اختلاف رای بدوی در خصوص دعوی آقای الف. با وکالت آقای ش. به طرفیت آقای س. و غیره از وراث مرحوم ص. به خواسته ابطال دستور تخلیه به شماره دادنامه 33-20/1/91 صادره از شعبه 222 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران، که بعداً آقای الف.الف. به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده است، دادگاه نظر به اینکه خواهان قرارداد اجاره‌ای که حکایت از آن د...