حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
ابوطالب اصغری جیرهنده گیلان 09113321550 01332238491 asghry.blogfa.com
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

تخلیه به دلیل انتقال به غیر بین مستأجرین مشاعی رای بدوی درخصوص دعوی آقایان 1- (ح. ر. ف.) 2- (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان 1- (ن. الف. ب.) 2- (م.الف.الف.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی 336 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران به لحاظ انتقال به غیر و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان‏ها اعلام نموده‏اند که مالک مشاعی مغازه‏های مذکور می‏باشند که وفق قرارداد عادی مورخ 30/7/1354 ب...

تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل علیرقم دریافت اجاره بها پس از تغییر شغل رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (خ. ف.) با وکالت خانم ها (خ. الف.) و (س. ح. ه) به طرفیت آقایان 1- (ر. ش) 2-(م. ر.)3- (ق.) 4- (م.) شهرت هرسه (ر. ع.) 5- (ح. ی.) 6- (س. خ.) به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4497/4499 فرعی از 20 اصلی موضوع اجاره‏نامه‏های رسمی و عادی تحت شماره‏های 14...

تجویز انتقال منافع در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون سال 1376 رای بدوی در خصوص دعوی (الف. ی. م. ع. ز.) فرزند (م.) به وکالت از خانم (ر. ق. ن.) فرزند (ع.) به طرفیت (م. م. ش. ط.) با وکالت ( الف. ی. س. ط. ق.) فرزند (س. ب.) به خواسته تجویز انتقال منافع وفق ماده19 قانون ]روابط[ موجر و مستأجر 1356 و تبصره 2 ماده 13 قانون ]روابط[ موجر و مستأجر 76 به انضمام خسارات قانونی مستنداً به مدارک پیو...

تخلیه مورد اجاره تجاری به علت تغییر شغل رای بدوی در خصوص دادخواست آقای (ح. م.) به وکالت از آقای (ع. ت.) به طرفیت آقای(ع. الف. ی.) به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل. با توجه به اوراق پرونده وکیل فوق اظهار نمود به موجب سند رسمی اجاره‏نامه به شماره 47376-24/4/57 تنظیمی در دفترخانه 329 تهران یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 163 بخش 9 تهران از طرف مالکین وقت به خوانده اجاره داده شد و] مستأجر[ ...