حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

عدم استماع خواسته تنفیذ و اثبات مالکیت رای بدوی در خصوص دعوی خواهان (س. الف. ح.) با وکالت (پ. ق.) و آقای (الف. الف. ه.) به‏طرفیت خواندگان 1- (ع. ف. پ.) 2- (غ. ف. پ.) 3- (غ. ح. خ. ف.) 4- (ف. ر.) 5- (ر. ر.) به‏خواسته صدور حکم بر تأیید (تنفیذ - تثبیت) مالکیت منافع (سرقفلی) خواهان در یک باب مغازه به‏شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، دعوی مطروحه بنا به...

حکم به اثبات مالکیت رای بدوی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 90/850 شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظرخوانده به‌صورت چهار دانگ مشاعی از شش دانگ پلاک ثبتی 3521/20 واقع در میگون بخش 11 تهران و نیز ابطال رأی شماره 6479-3/2/78 هیأت حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت مستقر در اداره ثبت فشم و پردا...

رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی رای بدوی در خصوص دعوی آقایان و خانم‌ها 1-ش.ن. فرزند ل. 2-الف.ن. فرزند ل. 3-ذ.ن. فرزند ل. 4-ح.ن. فرزند ل. 5-ح.ن. فرزند ل. 6- م.ن. فرزند ل. با وکالت آقای ق.ع. به طرفیت خانم الف.الف. فرزند ح. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت یک باب منزل مسکونی واقع در آدرس خوانده مقوم به 000/000/51 ریال؛ نظر به اینکه اساس مالکیت خواهان متلقی از پلاک ثبتیی ا...