حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

شرایط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک رای بدوی در خصوص دعوی خواهان م.الف. به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 801-20/9/90 صادره از این دادگاه که به موجب آن فسخ قرارداد مشارکت مدنی 29/9/89 اعلام و دعوی آقای م.ب. مبنی بر تنظیم سند و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان در پروژه ساختمانی مردود اعلام می‌گردد معترض ثالث به استناد مبایعه‏نامه عادی پیش خرید 13/5/86 ت...

احتساب مهلت تجدیدنظر خواهی رای بدوی در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 906-17/9/89 صادره از این دادگاه نظر به این که تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه حکایت از صفحه 632 پرونده 26/11/ 89 بوده و تاریخ وصول اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی به دلالت صفحه 605 پرونده 22/12/89 و خارج از فرجه و مهلت قانونی است لذا دادگاه با استناد به ماده 245 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ان...