حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان الف.خ. به طرفیت شرکت د. به خواسته ابطال صورت‌جلسه مورخه 6/7/1390 که اعلام داشته است که دارای دو سهم از 400 سهم بی نام شرکت بوده و چون اجازه حضور شرکت در مجمع عمومی را نداده‌اند تقاضای ابطال صورت‌جلسه را دارم نظر به اینکه تصمیمات مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان بیش از نصف سهام معتبر بوده و اتخاذ تصمیم با اکثریت نصف به...

رعایت غبطه مولی علیه در اقرار به حقوق دیگران رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.ع. با وکالت خانم م.ن. به طرفیت خواندگان 1- آقای ع.ع. 2- آقای م.ن. 3- خانم ف.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال اقرارنامه رسمی شماره 60480 مورخ 1/7/1376 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 238 تهران، وکیل خواهان در تبیین خواسته موکل اظهار داشته است که پدر خواهان (خوانده اول) در تاریخ 31/6/76 ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپار...

ابطال سند سجلی به علت صدور برای دیگری و صدور شناسنامه جدید رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه 819 با تاریخ تولد 15/2/1359 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی 15/2/1361 به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تع...

شرایط رد دعوی ابطال علامت تجاری رای بدوی در خصوص دعوی م.ط. به وکالت از شرکت م. گروه مواد غذایی م. به طرفیت 1- شرکت ف. که حسب اعلام وکیل وی آقای ع.م. به نام ن. تغییر یافته است 2- اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مبنی بر ابطال علامت تجاری م. به شماره ثبت 156295 مورخ 19/3/87 و پرداخت کلیه خسارات دادرسی با استناد به ثبت مقدم همان علامت طی شماره‌های 126687 مورخ 24/8/84 و 124151 مورخ 1/6/8...

پذیرش صلاحیت محاکم ایران در دعوای اسم تجاری علیرغم توافق قراردادی رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.خ. به وکالت از شرکت‌های پ. و ر. و پ.ب. به طرفیت 1- شرکت پ.الف. با وکالت آقایان س.2- اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر منع و توقف هرگونه استفاده از کلمه پلیکان در نام تجاری شرکت خوانده و الزام خواندگان به حذف این واژه از نام تجاری پلیکان ایران که خواسته در جلسه اول رسیدگی به ابطال نام تجاری و حذف واژه ...

اثر رعایت نکردن غبطه موکل رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال قولنامه عادی 22/2/1369 موضوع پلاک ثبتی 1 فرعی از 2330 اصلی مفروز از باقیمانده شش د انگ 1 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 تهران و بالتبع ابطال سند رسمی ملک مذکور و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله، نظر به اینکه خوانده ردیف دوم به موجب سند رسمی 51974-24/10/1367 دفترخانه 164 تهران وکیل خواهان در فرو...