وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 890295 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ، آقای م.ن. به وکالت از 1- ش. 2 - خانم ط. 3 - خانم س.4 - خانم س. 5 - خانم س.، شهرت ردیفهای 2 الی 5 همگی ق.6 - ح.م. 7 - ک.ب.، ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای و.ج. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 1417 ب اجرای ثبت و ص...