حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

رأی به بیش از خواسته در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری رای بدوی در خصوص دعوی آقای (غ. م. ف.) به وکالت از جانب 1. آقای (ع. ق.) 2. آقای (م. ق.) 3. (م ز. ق.) 4. (م. ص. ق.) 5. آقای (ع. ق.) 6. آقای (ع. الف. ق.) 7. آقای (ع. الف. ق.) 8. آقای (غ. ق.) 9. (م ر. ق.) 10. (م. س. ق.) به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) به خواسته ابطال نظریه 846 کلاسه 85 مو...

رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی رای بدوی در خصوص دعوی خانم ش.ر.فرزند م. به طرفیت 1- آقای م.ح. فرزند ح.2- خانم پ.الف. فرزند م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب کلیه هزینه‌های‌ دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورت‏مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی 488 فرعی از 3 اصلی بخش 10 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت...