حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

اشتباه دادگــاه بدوی در تشخیص زمان اعتراض خارج از رأی داوری رای بدوی در خصوص دادخواست ش. و آقای ع.س. با وکالت خانم س.م. به طرفیت خانم م.ح. و آقایان ع.ت. و ح.ص. به خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ 6/12/89 و تقاضای ابطال رأی داوران مطروحه در شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 900690. نظر به اینکه رأی داوری موضوع اعتراض در تاریخ 16/11/90 به خواهان‌ها ابلاغ قانونی گردیده درحالی‌که...