حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهنده گیلان 09113321550 01332238491 asghry.blogfa.com
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

انصراف داور معیّن از داوری رای بدوی دعوی آقای (ح. ر.) فرزند (ع.) با وکالت (ع. ب.) به طرفیت خواندگان 1- (ح. ک.) فرزند (م.) 2- (س. م.) فرزند (س. م.) خواندۀ ردیف دوم با وکالت (ع. الف.) به خواسته ابطال رأی داوری و مطالبۀ خسارت دادرسی می‏باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است که رأی داوری صادره از ناحیه آقای (ر. ع.) که از ناحیه شعبۀ 155 ابلاغ شده است، قابل ابطال است؛ زیرا طبق بند 6 ما...

داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی رای بدوی درخصوص دعوی مؤسسه (ق. ت. ج.) با وکالت (الف. م. م.) به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ابطال رأی داوری مورخه 1/6/1390 عمده اعتراض خواهان بر رأی داور، نادیده گرفتن اسناد مثبت ابرازی از سوی خواهان، عدم استفاده از کارشناس و عدم تعیین مقدار و تعیین و تبیین عناوین آمده در رأی داوری و بالنتیجه وفق بند 1ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‏ها...

ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی رای بدوی در خصوص دعوی 1. (الف. ر. الف.) 2. (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 در پرونده کلاسه 9009980000500437 شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق‏نامه مورخ 10/9/1385 فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم ،سهام ایشان در کارخ...

اصل صحّت رأی داوری رای بدوی در خصوص دعوی شرکت(ش. پ.) به مدیریت عاملی آقای( م. ش. ع.) با وکالت آقای (ع. ع. ب.) به طرفیت شرکت (ب. ج. ت.) به مدیریت عاملی آقای (م. ح.) و با وکالت آقای (ع. الف.) و نیز به طرفیت آقای (س. ع. م.) به خواسته ابطال آرای داوری به تاریخ 10/4/85 و 21/7/85 و صدور دستور موقّت بر توقیف عملیات اجرائی ماحصل دعوی این است که خواهان و خوانده به موجب قرارداد شماره SZ/0/11 و م...

دخالت دادگاه برای تعیین داور مرضی الطرفین رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 23/7/1390 نظر به اینکه مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچ‏یک از شقوق هفت‏گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته لذا دعوی وی را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر...

ذینفع بودن داور مرضی الطرفین رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ج. ب.) با وکالت آقای (م. ر.) و (الف. ع. ه. م.) به طرفیت (ن. ن.)، (پ. الف.)، (س. ک.)، (م. ک.)، (م. ر.ه.) و (الف. ر.) به خواسته نقض و فسخ رأی داوری شماره 226/90 -12/7/90 که به موجب لایحه وارده به شماره 2332-28/10/90 به تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته را به ابطال رأی داوری تغییر داده‏اند و علی‏رغم انقضای مهلت سی روزه نتی...

ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق رای بدوی در خصوص دعوی خواهان‏ها 1- (ح. ع.) 2- (ل. ع.) 3- (ط. ص.) با وکالت آقای (الف.) به طرفیت خواندگان 1- (ع. ر. ع.) 2- بانو (ن. ع.) به خواسته ابطال رأی داوری شمارۀ 900001-4/2/90 و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک‏های ثبتی به شماره 4 و 6 فرعی از 1886 اصلی از بخش 3 تهران با در نظر گرفتن خ...

مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق رای بدوی در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته ابطال رأی داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع...

رأی داوری به بطلان عقدی که مبنای داوری بوده است رای بدوی در خصوص دعوی خانم‌ها و آقایان 1-م.ر. 2-ب.ق. 3-الف.م. 4-م.ق. با وکالت آقایان 1-ع.ک. 2-ع.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند ک. با وکالت آقای م.س. به خواسته اعلام بطلان رأی داوری مورخ 17/8/90 بدین شرح که خواهان‌ها مالکین 6 دانگ پلاک ثبتی 649/28 بخش 11 تهران می‌باشند که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 3/11/88 که با خوانده دعوی منعقد نمود...

رأی داوری به فسخ قرارداد موضوع داوری رای بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ل. فرزند الف. با وکالت آقایان 1- ک.ب.2- الف.ر. به طرفیت آقای الف.ف. فرزند م. به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری صادره از سوی آقای ن.ه. به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که قرارداد مشارکتی بین خواهان به‌عنوان پیمانکار و خوانده به‌عنوان کارفرما منعقد می‌شود که بر اساس آن پیمانکار موظف بوده است در دوره زمانی 16/3/90 لغایت ...