حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسین
شیرمحمدی

محمدحسین
شیرمحمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اراک
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رقیـه
وکیلی

رقیـه
وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

هــادی
فرهمند

هــادی
فرهمند

وکیل دادگستری
وکیل قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمدحسین شیرمحمدیاراک0912884204008632780128ندارد
رقیه وکیلیتهران0912509719609125097196ندارد
هادی فرهمندکرمان0913399856603432224678ندارد
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

ارتباط دعوای ورود ثالث با دعوی اصلی رای بدوی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. و خانم ر.الف. به وکالت از خانم پ.ک. به طرفیت آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره 00238 مورخ 27/4/90 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات و رودبار قصران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر تنفیذ اعلام فسخ مبایعه‌نامه مورخ 11/3/85 حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگ...

ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه رای بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان ن.ن. و ج.م. به طرفیت آقای ع.ح. فرزند م. با وکالت خانم م.د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 842642 به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی؛ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده؛ نظر...

فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی خلاصه جریان پروندهدرتاریخ 2/8/1389 آقای ح.الف. به وکالت از طرف خانم گ.ش. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طرفیت آقای ن.پ. مجهول‏المکان تقدیم و توضیح می‏دهد خواهان در تاریخ 12/2/1376 به استناد تصویرهای مصدق سند ازدواج شماره3351 دفتر ازدواج شماره 419 تهران و شناسنامه با خوانده ازدواج نموده ا...

عدم امکان فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست خلاصه جریان پروندهآقای غ.ف. در تاریخ 26/6/89 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم الف.ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه دهم دادگاه عمومی تحت پرونده شماره 1520/89 عهدهدار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره 5254 مورخ 11/2/59 دفتر ازدواج شماره 204 حوزه ثبتی تهران با صداقیه مب...

اثر پرداخت به موقع و عدم ارائه به موقع رسید پرداخت هزینه کارشناسی رای بدوی رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ح. به وکالت از شرکت ب. با مدیریت آقای م.ک. به طرفیت شرکت الف. با مدیریت آقای م. و اداره برق کهریزک نسبت به دادنامه شماره 00202 مورخ 30/3/90 شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه که به موجب آن در مورد دعوی مطالبه وجه به مبلغ 000/000/125/1 ریال، با این استدلال که خواهان...

عدم امکان فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 22/9/90 آقای م.ن. به طرفیت همسرش خانم ن.الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم که در شعبه 275 دادگاه خانواده تهران ثبت و به دستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی به‏عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 12/10/90 زوجین علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشدند و لایحهای تقدیم...

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح رای بدوی در خصوص دعوی (م. م.) با وکالت آقای (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) به خواسته الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی 36 هزار متر مربع از اراضی 11 اصلی گل آهک به صورت عرصه و اعیان دادگاه باتوجه به صورت جلسه و لوایح واصله از ناحیه متداعیین و اینکه وکیل خواهان طی صورتجلسه مورخه 18/7/89 دعوی خود را از الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به الزام خوانده ...

ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک رای بدوی در خصوص دادخواست آقای (س.ر.) به طرفیت خوانده خانم (پ. ح. الف. ف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت.... مترمربع جزء پلاک ثبتی 7/60/2706 با کلیّۀ خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان به بیع­­نامه فی­مابین استناد و کپی غیرمصدق ضمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه­نامه را به جهت غیرمصدق بودن کپی ...

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان رای بدوی در خصوص دعوی خواهان (خ. م. م. خ. ز.) با وکالت (ج. ص. ح. ز.) به طرفیت خوانده آقای (خ. خ. ز.) فرزند (خ. ع.) به خواسته مطالبه نصف دارایی با عنایت به اینکه دادگاه قادر به صدور رأی ماهوی باشد، نیاز به اخذ و ادای توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن داشته و دادگاه این امر را به خواهان ابلاغ قانونی نموده و لکن خواهان اقدامی به آن به عمل ...

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح رای بدوی با التفات به کلیّۀ اوراق پرونده و رسیدگی­های به­عمل­آمده، نظر به اینکه وکلای خواهان جهت اخذ توضیح پیرامون پرونده استنادی دعوت و مشارٌالیها با وجود استحضار از موضوع در محضر دادگاه حاضر نشدند، در نتیجه چون دادگاه بدون اخذ توضیح، قادر به صدور حکم نمی­باشد، با اختیارات حاصله از ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می­نما...