حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA خلاصه جریان پرونده خانم ط.س. در تاریخ 14/4/90 دادخواستی به طرفیت آقای ع.ق. به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات نسب تقدیم نموده که شعبه 18 دادگاه عمومی اصفهان تحت پرونده شماره 584/90 عهدهدار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که اینجانب طبق صیغهنامه عادی پیوست در تاریخ 25/6/86 به مدت یک‏سال به عقد موقت خوانده درآمدم که اظهارات ایشان در پرونده...