حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347459 www.estifa.ir
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه خلاصه جریان پرونده بانو ت.الف. در تاریخ 30/2/90 دادخواستی به طرفیت 1- الف.2- س. 3- ط. 4- ر. 5- ر. 6- ر. همگی الف.، به خواسته تقسیم ماترک مرحوم م.الف. (مورث طرفین پرونده) به دادگاه عمومی کوثر تقدیم و اعلام داشته: مورث طرفین در تاریخ 13/3/74 مرحوم شده و به موجب گواهی حصر وراثت پیوست از آن مرحوم 5 فرزند دختر و 2 پسر باقی مانده است آن مرحوم ام...